Nieuwsbulletin: Raadsfractie van de VSP (deel 1) Valkenburg a/d Geul d.d. 14 december 2020

Nieuwsbulletin raadsfractie van de VSP (deel 1) n.a.v. onze inbreng tijdens de raadsvergadering gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 14 december 2020 zoals:

 • Zwemvoorzieningen Polfermolen om zeep geholpen.
 • Beantwoording vragen van de VSP m.b.t. de Kerstmarkt.
 • Behandeling najaarsnota 2020.
 • Beantwoording vragen van de VSP verkeersoverlast Dorpsstraat te Sibbe.

 

Zwarte dag voor Valkenburg a/d Geul. Zwemvoorzieningen voor goed dicht bij de Polfermolen dankzij het college van B & W en de raadsfracties van AB, CDA, PGP en VVD.

De VSP heeft tot de laatste snik geknokt om de Polfermolen in zijn totaliteit overeind te houden. Dit is ons echter niet gelukt. Onze laatste strohalm is nog als een externe partij nog brood ziet om een zwemvoorziening bij de Polfermolen overeind te houden/realiseren. Hieronder onze inbreng tijdens de raadsvergadering.

Voor de zoveelste keer staat de klucht Polfermolen weer op de agenda. Het lijkt wel een never enting story te worden. Wij kunnen ons totaal niet aan het gevoel onttrekken dat diverse partijen maar wat blij zouden zijn als dit heikele onderwerp over de verkiezingen heen getild zouden worden. Dan kunnen zij voor de verkiezingen het van de daken roepen wat allemaal behouden dient te worden om vervolgens na de verkiezingen dit weer te laten vallen als een baksteen. Als voorbeeld willen wij hier de verkiezingsbelofte van het CDA naar voren halen, die duidelijk aangaven dat de Polfermolen met als zijn maatschappelijke voorzieningen en functies, dus ook de zwemvoorzieningen) overeind diende te blijven, om vervolgens na de verkiezingen in ruil voor het pluche de zwemvoorzieningen lieten vallen als een baksteen.

 

Wij als VSP zijn altijd glashelder geweest als het gaat om behoud van de Polfermolen. Wij hebben meermalen voorstellen gedaan om de Polfermolen in zijn totaliteit te behouden. In dit raadsvoorstel laat u drie Scenario’s de revue passeren. De raad kan dan in een later stadium hier een keus uitmaken. Maar wij weten wel beter. Wij zijn ervan overtuigt dat u als college een duidelijke voorkeur heeft voor Scenario 3: Nieuwbouw van een volledige sporthalvoorziening met bijbehorende voorzieningen. Bent u het met ons als VSP eens dat dan een lang gekoesterde wens van u nu al zo’n 10 jaar in vervulling gaat en dat is de Polfermolen tegen de vlakte te gooien. Vind u het niet te gek voor woorden om een gebouw dat nog geen 20 jaar oud is en zo’n slordige 16 miljoen euro gekost heeft tegen de vlakte te gooien? Bent u het met ons eens dat hier gewoon sprake is van pure kapitaalvernietiging? Is het geen schande te noemen dat wij al zo’n 10 jaar geld over de balk aan het gooien zijn om uiteindelijk te komen tot een Polfermolen 2.0? Had al dit geld inclusief de 1,1 miljoen euro die het sociaal  plan zo dadelijk gaat kosten beter geïnvesteerd kunnen worden om de huidige Polfermolen overeind te houden?

 

Op 18 januari 1999 en ik (Jef Kleijnen) weet het nog als de dag van gisteren heeft de raad in meerderheid besloten om de Polfermolen te gaan bouwen. Ik was een van de 4 tegenstemmers. Ik het dit raadsvoorstel toen betiteld als de molensteen om de nek van Valkenburg. Wethouder Remy Meijers heeft mij en de VSP hier vaker aan herinnert. Voor hem is het schijnbaar niet te vatten, waarom ik en de VSP faliekant gekant zijn om de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen niet in stand te houden,

inclusief de zwemvoorzieningen. Voor ons is het echter niet zo moeilijk om dit te bevatten. Want je gaat toch niet een gebouw nog geen 20 jaar oud wat zo’n slordige 16 miljoen euro gekost heeft tegen de vlakte gooien. Dat is de reinste kapitaalvernietiging. Wij gaan ervan uit dat als de wethouder bij zich thuis een slechte dakconstructie ontdekt, dan maar klakkeloos besluit om het hele gebouw tegen de vlakte te gooien!!! Laat ons heel helder zijn dat de Polfermolen 2.0 de nieuwe molensteen om de nek van Valkenburg a/d Geul zal worden. Wij zouden zeggen een gewaarschuwd mens telt voor 2.

 

Ja nog even terug naar de kosten van het sociaal plan. Ja men heeft toen maak klakkeloos aangenomen dat dit € 250.000 zou kosten. Het zou nu zelfs kunnen oplopen naar zo’n € 1.171.981. Is de wethouder niet bekend dat zomaar vooraf niet een bepaald bedrag genoemd kan worden m.b.t. de kosten afsluiten sociaal plan, maar dat je dit pas kan doen als je uit onderhandeld bent met de partij(en) die de werknemers vertegenwoordigen? Wij vinden dat een blunder van de bovenste plank. U stelt o.a. voor om het huidige fysieke gebouw de Polfermolen te handhaven t/m de zomervakantie 2021 en daarmee de gebruikers van de sporthal en theaterzaal een gegarandeerd onderdak te bieden. Ook weer een voorstel waar je niet goed van wordt. Want heeft u dan werkelijk geen oog voor het feit dat wij ons in een crisis bevinden m.b.t het coronavirus en dat de Polfermolen zolang dit virus aanhoudt een geschikte locatie is voor de verenigingen? Waarom wordt dit dan niet langer aangehouden tot het virus achter de rug is en er goede alternatieven voorhanden zijn voor de verenigingen in Valkenburg? En onze essentiële vraag blijft overeind of de Kloosterkerk niet onder valse voorwendselen de krimpgelden toegewezen heeft gekregen, terwijl er toen al sprake was of zij het gebouw wel geschikt konden maken voor de opvang van verenigingen die in de Polfermolen gevestigd zijn? Wij blijven de mening toegedaan dat het Valkenburgse verenigingsleven ook recht heeft op een eigen onderkomen. En daar is de huidige Polfermolen met zijn theaterzaal gewoon een geschikte locatie.

 

De raadsfractie van de VSP kan zich alleen maar vinden in Scenario 1 1ste alinea als de tekst als volgt gewijzigd zou worden: Instandhouden van het Polfermolencomplex inclusief de zwemvoorzieningen en dit toekomstbestendig en duurzaam in te richten. De andere 3 alinea’s komen dan te vervallen. Is het college hiertoe bereid en graag een standpunt van de andere raadsfracties in deze.

Wij blijven erbij dat erbij de Polfermolen een volwaardige zwemvoorziening moet zijn:

 • Dat heel veel inwoners het verlies van de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen als een groot gemis zien.
 • Dat mensen die vanwege therapeutische behandelingen gebruikt maken van de zwemvoorzieningen die vanaf 1 januari 2021 gesloten worden dus zomaar in de kou gezet worden. Dit geldt dus ook voor alle andere doelgroepen die van de huidige zwemvoorzieningen gebruik maken.
 • Dat zwemmen een belangrijke bijdrage levert in de vitaliteit van mensen en het belang van zwemdiploma’s voor kinderen.
 • Dat een toeristenplaats als Valkenburg a/d Geul het niet kan maken om geen eigen zwembad meer te hebben. Een toeristenplaats zonder zwembad is hetzelfde als een bakker zonder meel.
 • Dat een zwembad gewoon een noodzakelijke maatschappelijke voorziening is die een wezenlijke bijdrage levert om mensen gezond bezig te laten zijn.
 • Door het niet meer hebben van een zwemvoorziening je alle maatschappelijke functies zoals sociale en maatschappelijke contacten waar zeer veel behoefte aan is totaal om zeep helpt.
 • Dat er door het coronavirus wel ineens miljoenen euro’s uitgetrokken kunnen worden om ondernemers in Valkenburg a/d Geul te ondersteunen, maar als het gaat om een maatschappelijke voorziening voor onze eigen inwoners in stand te houden men het grandioos laat afweten.
 • Dat het overgrote deel van de mensen die zich de moeite genomen hebben om naar een van de informatiebijeenkomst te komen zich uitgesproken heeft voor behoud van een zwemvoorziening. En dat je deze mensen dus niet in de kou kan laten staan.

 

In de raadsadviescommissie EFTR d.d. 25 november jl. heeft het CDA de vraag gesteld of er gekeken kan worden of er kandidaten zijn die het zwembad alsnog overeind zouden willen houden. Blijft het CDA hier aan vasthouden en zo niet waarom dan niet? Ook willen wij hier een duidelijke reactie van het college hebben?

 

Stemverklaring: stemmen tegen dit voorstel omdat wij als VSP vinden dat de huidige locatie Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen, inclusief de huidige zwemvoorzieningen behouden moet worden. Daar hebben de inwoners en verenigingen van Valkenburg a/d Geul gewoon recht op. De Polfermolen 2.0 zal ongetwijfeld de volgende molensteen om de nek van Valkenburg a/d Geul zijn en als VSP passen wij hiervoor.

 

Beantwoording vragen VSP over de Kerstmark Gemeentegrot.

Wij als VSP hadden gevraagd of het nietszeggend antwoord op dit schrijven d.d. 26 november jl. gezien een aantal financiële vragen beantwoord kon worden voor de begrotingsvergadering van 10 november jl. Tijdens deze raadsvergadering deelde de wethouder mede dat door omstandigheden het antwoord niet op tijd aangeleverd kon worden. Kan de wethouder zich voorstellen dat wij dit ongeloofwaardig vinden, omdat wij het antwoord op 11 november ontvangen hebben, een dag na de begrotingsvergadering, terwijl de beantwoording van onze vragen al op 5 november jl. klaar was? Als zij bij wijze van spreken met de postduif had verstuurd was het antwoord nog op tijd bij ons gearriveerd.

 

Is het bij de wethouder niet opgekomen om even met briefschrijver telefonisch contact op te nemen om tekst en uitleg te geven? Volgens ons had de wethouder liever niet gehad dat wij de beantwoording betrekken zouden bij de begrotingsvergadering? Wij zullen nog bij de behandeling van de najaarsnota verder ingaan op deze materie.

 

M.b.t. beantwoording op onze vraag met wie zij contact heeft gehad m.b.t. de ondergrondse kerstmarkten in de Remouchamps en de Eifel geeft zij aan dat deze contacten verlopen via Visit Zuid Limburg. Terwijl zij aangaf tijdens de Cie EFTR van 16 september jl. dat zij zelf deze contacten onderhield. Graag reactie van de wethouder.

 

Voorstel college Najaarsnota.

Wij als VSP willen hier ook nog bij betrekken het RIB d.d. 20 november 2020. Algemene maatregel precariobelasting 2020 en huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders.   Hiervoor hanteert u een kwijtschelding tot het eind van het jaar 2020. Wij willen u indringend verzoeken dit ook van toepassing te laten zijn voor het jaar 2021 zolang wij nog niet van het coronavirus af zijn. Vanavond is bekend gemaakt dat de Lock–Down alleen maar aangescherpt zal worden en dat zal een nog grotere enorme impact hebben op o.a. ondernemers en verenigingen. Is het college bereid hier gehoor aan te geven?

 

Tijdens de raadsadviescommissie ABA hebben wij aangeven dat in meerdere gemeenten men aan het bekijken hoe men de inwoners en ondernemers tegemoet kan komen in deze zware crisisperiode naar aanleiding van het coronavirus. Zeker nu de feestdagen voor de deur staan en mensen het financieel steeds moeilijker hebben. Wij hebben toen voorgesteld of het college bereid is om ieder huishouden een waardebon te verstrekken van € 25. Ga je dat voor bepaalde doelgroepen doen, dan zou hier een stigmatiserende werking van kunnen uitgaan. Deze waardebon van € 25 mag alleen besteed worden bij een ondernemer in Valkenburg a/d Geul. Dit zou ten laste gebracht kunnen worden van de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona (COVID 19). Zo kom je onze inwoners, maar ook onze ondernemers een stukje tegemoet in deze moeilijke tijd. De burgemeester heeft toegezegd dat hij dit aan de orde zou stellen tijdens de collegevergadering van 1 december jl. Wat zijn hiervan de uitkomsten?

 

M.b.t de kosten van € 290.000 voorbereiding Kerstmarkt in de gemeentegrot het volgende. M.b.t. onze vraag ex. art. 32 RvO d.d. 26-10-2020 hebben wij geen antwoord gekregen om ons een overzicht te laten toekomen van de gemaakte kosten vanaf 16 september jl. en van de opruimingskosten voorbereiding ondergrondse Kerstmarkt. Waarom vragen wij dit.

Wij hebben vanaf 16 september meerdere malen het verzoek tot u gericht een punt te zetten om een ondergrondse Kerstmarkt te organiseren, om dat toen al min of meer ook bij u bekend was dat door het coronavirus dit niet mogelijk was. Maar u had hier totaal geen boodschap aan. Bent u het met ons eens dat u toen een valse hoop hebt gegeven aan ondernemers, vanwege het feit dat u steeds bleef verkondigen dat de ondergrondse Kerstmarkt in de gemeentegrot toch zou kunnen doorgaan, ondanks dat het coronavirus steeds grotere vormen aannam en dat men wist dat de ondergrondse Kerstmarkten in de Fluwelengrot en Remouchamps niet zouden doorgaan vanwege het coronavirus?

 

Dan het volgende. Wethouder Bisschops heeft ook aangegeven dat zij een mandaat had van de fractievoorzitters om de taakstelling Kerststad op de corona-rekening bijgevoegd kon worden. Niets is echter minder waar. Ik heb als fractievoorzitter van de VSP via een mailbericht d.d. 29 september jl. namens de raadsfractie van de VSP expliciet laten weten dat wij hier niet akkoord mee zijn.

Maar ja, volgens ons is deze wethouder niet vies van een leugentje meer of minder!!! De kosten van het sociaal plan hebben wij al aan de orde gesteld tijdens het agendapunt m.b.t. de Polfermolen.

 

M.b.t. het Sociaal Domein het volgende. De WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn in feite naar de invoering van de decentralisatie nu 5 jaar geleden in feite mislukt. De knelpunten in de jeugdzorg zijn bij lange na nog niet opgelost, de deelname van mensen met beperkingen in de samenleving laat nog veel te wensen over en de kans op werk voor mensen met beperkingen zijn nauwelijks verbetert. Er zijn lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen en kwetsbare mensen. Dit neemt door de coronacrisis alleen nog verder toe.

Bij de overheveling van de taken naar de gemeente werd er flink gekort op de financiën. De gemeenten dachten het goedkoper te kunnen doen, maar dit is totaal mislukt. N.a.v. hebben wij de volgende vragen: Bent u het met ons met ons eens dat het decentralisatieproces (3 wetten) wat zo’n vijf jaar geleden is ingevoerd gewoon mislukt is? Bent u bereid hierover met de VNG in contact te treden, hoe wij hier een betere invulling aan kunnen geven? Bent u bereid eventueel in samenspraak met de omliggende gemeentes er bij de landelijke overheid op aan te dringen dat er meer financiële ondersteuning komt zodat de drie gedecentraliseerde wetten beter uitgevoerd kunnen worden? Bent u het met ons eens dat de verwachtingen van zelfredzaamheid en de zorgzame samenleving tot nu niet goed uitgepakt heeft? Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen om hier verbeteringen in aan te brengen?

 

Stemverklaring: VSP stemt tegen dit voorstel. Wij zijn het niet eens dat de taakstelling van de Kerststad bijgevoegd is aan de coronaregeling. Tevens verschillen wij van mening m.b.t de Polfermolen 2.

 

Beantwoording vragen VSP over verkeersoverlast Dorpstraat Sibbe.

De beantwoording van deze vragen vinden wij als VSP volstrekt onder de maat. Wij willen de wethouder expliciet vragen of hij de klachten van deze bewoners wel serieus neemt? Wij willen de wethouder indringend verzoeken of hij deze nietszeggende antwoorden, die als enigste uitgangspunt hebben dat hij geen boodschap aan klachten van burgers heeft om deze in heroverweging te nemen. Waarom gaat de wethouder ook niet met deze mensen in gesprek met deze bewoners op dezelfde wijze als de bewoners van de Neerhem en de Sibberweg? Of moeten wij hier concluderen dat deze wethouder met twee maten meet?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                         Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand