Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 10-02-2020

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de recentelijk gehouden diverse raadsadviescommissies en de reactie van Post NL op ons schrijven om te komen tot het terugplaatsen van enkele brievenbussen in Valkenburg:

 • Nietszeggende reactie van Post NL op ons schrijven met het verzoek om in Broekhem-Zuid, Broekhem-Noord en de Hekerbeek teugplaatsen van brievenbussen.
 • Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied Résidence Valkenburg.
 • Conceptbeleidsplan Politie.
 • Indringend verzoek steviger aanpak van verkeeronveiligheid.
 • Reactie VSP op raadsinformatiebulletin evaluatie JOP 1ste jaar rolschaatsbaan.

 

Nietszeggende reactie van Post NL op ons schrijven met het verzoek om in Broekhem-Zuid, Broekhem-Noord en de Hekerbeek teugplaatsen van brievenbussen.

Wij als VSP hadden hier om verzocht omdat vooral voor ouderen en mensen slecht ter been de afstand naar een brievenbus te groot is geworden. Post NL schijnt hier geen boodschap aan te hebben. Volgens ons hebben zij geen benul wat de probleemstelling inhoud. Het gaat hun niet om het maatschappelijke aspect, maar het draait hierbij alleen maar om geld.

 

Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied Résidence Valkenburg.

Het voorstel gaat om een bestemmingsplanwijziging van de voormalige Camping Schoonbron waar nu Topparken is gevestigd. Het gaat niet, zoals in veel zienswijzen is genoemd om een uitbreiding maar om een herstructurering van het gebied. Het nieuwe bestemmingsplan regelt met name een andere exploitatievorm en de landschappelijke inpassing van het park.

Bij het lezen van de zienswijzen dachten wij in eerste instantie waar gaan wij aan beginnen. De door de indieners van de zienswijzen ingebrachte bezwaren en argumenten waren zeker een reden om dieper in de materie te duiken. Bijna alle zienswijzen laten eenzelfde beeld zien waaronder met name: toename van geluidsoverlast, verkeersdrukte, aantal bezoekers, stikstof, uitbreiding van de camping, jaarronde opening en aantasting van natuur en leefomgeving.

Voor Topparken en gemeente dus veel werk aan de winkel om aan te geven dat er een goede belangenafweging heeft plaatsgevonden en dat met alle genoemde zienswijzen rekening is gehouden in het voortraject.

 

In de zienswijzennota worden de zienswijzen netjes beantwoord en zien wij ook dat door onderzoek en resultaat sprake is van een kwaliteitsverbetering.

Zo zijn de afgelopen jaren de toercaravans verdwenen en zijn er in de toekomst ook geen vrije parkeerplekken meer op de camping aanwezig. Het aantal verblijven vermindert van 715 naar 289. Een enorme afname derhalve. Als raad en commissieleden hebben wij op vrijdag 17 januari een rondgang gehad op de camping en hebben wij kunnen ervaren wat het plan inhoudt. Tevens geeft de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg een positief advies m.b.t. de voorgestelde ontwikkeling in het buitengebied.

 

Wat wij ons wel afvragen is waarom er, ondanks de bijeenkomst die Topparken gehouden heeft in Schin op Geul toch zoveel zienswijzen zijn ingediend die allemaal uitgaan van bijna dezelfde veronderstellingen. Blijkbaar waren de indieners van de zienswijzen dan toch niet goed op de hoogte van wat er nou exact op het terrein van Topparken zou gaan gebeuren. Wellicht dat wij hier als gemeente in de toekomst toch meer attent op moeten zijn. Met de nieuwe omgevingswet zullen wij als gemeente nadrukkelijker het participatieproces moeten begeleiden en de aanvrager hier op moeten wijzen zodat er een groter draagvlak wordt gecreëerd onder de direct belanghebbenden bij een plan.

 

Wij hebben de volgende vragen voor de wethouder:

 1. Op pagina 13/53 en 40/53 van de zienswijzennota geeft u aan dat u op ambtelijk niveau in gesprek bent met GS om het risico te verkleinen dat tegen de verwachting in GS toch geen genoegen neemt met de beantwoording van door GS ingediende zienswijze. Kunt u ons aangeven of u dan, gelet op de gesprekken die er momenteel plaatsvinden, vreest voor een beroepsgang door GS?
 2. Bij een aantal zienswijzen geeft u als antwoord dat die zienswijzen niet zien op de bestemmingsplanwijziging maar op handhavend optreden tegen het gebruik (bv overtreding van geluidsnormen als de deuren open staan). Kunt u ons (maar ook de indieners van de zienswijzen) toezeggen en garanderen dat u deze zienswijzen apart met de exploitant zult bespreken en indien er een klacht wordt ingediend u ook daadwerkelijk gaat handhaven?
 3. Zoals we hebben vernomen heeft Topparken met diverse indieners van de zienswijzen contact gehad. Kunt u ons aangeven hoe deze gesprekken zijn verlopen en ook hoe indieners hierop hebben gereageerd?

 

Conceptbeleidsplan Politie.

Over dit punt hebben wij uitgebreid gesproken tijdens de raadsadviescommissie van ABA van 25 november jl. In grote lijnen kunnen wij instemmen met de concept reactie zoals die hier voorligt. M.b.t. het discussiepunt om de capaciteit van de politie bij evenementen uit te breiden tijdens het hoogseizoen om politiemensen tijdelijk van elders te halen en hier dan in te zetten het volgende. Daar los je het structurele politietekort structureel gewoon niet mee op. De eenheid Heuvelland is gewoon 365 dagen per jaar onderbezet. Dit heeft te maken met onze internationale ligging en het toerisme binnen onze gemeente/regio. Wij hebben hier vooral door onze grensligging te maken met drugscriminaliteit, geweldsdelicten, diefstal (o.a. auto’s). Bent u het de VSP eens als wij dit alles, maar ook de kleinere criminaliteit o.a. verkeershufferig gedrag, dumpen van zwerfvuil en overlast van hangjongeren wat een hele grote doorn in het oog is van onze inwoners, op een adequate manier willen aanpakken, dat er  structurele meer politiemensen erbij moet komen?

 

Indringend verzoek steviger aanpak van verkeeronveiligheid.

Wij maken ons grote zorgen over de steeds toenemende verkeersonveilige toestanden in Valkenburg a/d Geul. En het is beslist niet de eerste keer dat wij dit aan de orde stellen. Er wordt o.a. veel te hard gereden. Zeker op de plaatsen binnen de bebouwde kom, waar een maximale snelheid van 50 km toegestaan is en in de buurten waar de maximale snelheid 30 km per uur bedraagt. De toegestane snelheden worden door veel automobilisten te vaak overschreden. Maar ook motorrijders, grote landbouwvoertuigen en scootergebruikers houden zich niet aan de toegestane snelheid. Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een groot racecircuit en het lijkt wel een grote vrijstaat voor verkeershufters!!!!

 

Ook willen wij de toenemende roekeloosheid/onoplettendheid van automobilisten expliciet onder uw aandacht brengen. Het gebruik (niet handsfree) van de GSM in de auto neemt ongekende vormen aan. Bellen en appen zijn aan de orde van de dag. Deze mensen veroorzaken hierdoor zeer onveilige situaties.

 

Bovendien zijn er helaas de nodige verkeershufters die blijkbaar geen respect hebben voor mensen die willen oversteken op een zebrapad en gewoon doorracen. Het feit dat zoveel mensen de verkeersregels grootschalig aan hun laars lappen heeft, in onze ogen, te maken met het feit dat er niet voldoende handhavend wordt opgetreden binnen onze gemeente.

De veiligheid van de andere (langzame/kwetsbare) verkeersdeelnemers komt hierdoor steeds meer in het gedrang. Het kan bij ons als VSP gewoon niet dat:

 • Er mensen zijn die geen enkel respect bij voetgangersoversteekplaatsen hebben voor mensen die willen oversteken;
 • Er nog altijd automobilisten, scooters- en motorgebruikers die soms als gekken scheuren door vooral buurten waar een maximum snelheid van toepassing is van  30 km of 50 km per uur en zelfs in voetgangersgebieden;
 • Dat er steeds meer roekeloos gedrag voorkomt in het verkeer, omdat men bezig is met het niet handsfree gebruik van mobiele telefoons en dergelijke apparatuur. Het lijken soms wel mobiele kantoren die je op de weg tegenkomt. Ook fietsers maken zich hier steeds meer schuldig aan. Vooral de schoolgaande jeugd. Dit zorgt gewoon voor verkeersonveilige situaties, terwijl het gewoon verboden is;
 • Maar ook schoolgaande jeugd die al fietsend naar school gaan elke verkeersregel gewoon aan hun laars lappen en denken dat zij de gehele breedte van een weg in beslag kunnen nemen leiden tot verkeersonveilige situaties. Hier ligt een primaire taak weggelegd voor ouders en scholen.

 

Het wordt de allerhoogste tijd dat er m.b.t. verkeersonveilig gedrag binnen deze gemeente eindelijk eens meer werk gemaakt wordt van handhaving. Verkeershufferig gedrag dient tot in de kiem gesmoord te worden. Wij worden overstelpt met klachten vanuit alle kernen van Valkenburg a/d Geul. Mensen klagen steen en been. De leefbaarheid en de veiligheid is volgens hen in het geding. Een van de meest gehoorde klachten is dat de politie, als het op verkeersveiligheidaspecten aankomt, in geen velden of wegen te bespeuren is.

 

N.a.v. het bovenstaande de volgende vragen:                                                                                             

 1. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er structureel handhavend opgetreden gaat worden tegen automobilisten, landbouwvoertuigen, motorrijders, gebruikers van scooters en fietsers die de verkeersegels aan hun laars lappen?
 2. Is het college bereid, op zeer korte termijn hierover in overleg te treden met de politie (Verkeershandhavingsteam Zuid Limburg)?
 3. Is het college bereid in contact te treden met alle scholen in Valkenburg a/d Geul met als doel dat er meer aandacht besteed gaat worden aan het onveilige gedrag van scholieren in het verkeer? Tevens kunnen zij de scholieren dan voorlichten m.b.t. het gevaar wat gemotoriseerd (roekeloos) verkeer met zich mee kan brengen.
 4. Is het college bereid met de provincie in contact te treden om te komen tot meer veiligheid op de provinciale wegen die door onze gemeente lopen o.a. door snelheidscontroles, terugbrengen maximumsnelheid (Oud Valkenburg), aanpassingen infrastructuur en voorzien van veilige oversteekplaatsen (zebra’s) indien mogelijk met middengeleiders?

 

Reactie VSP op raadsinformatiebulletin evaluatie JOP 1ste jaar rolschaatsbaan.

Wij zijn totaal niet te spreken dat het college op 14 januari jl. een besluit genomen heeft om de JOP te handhaven op dezelfde locatie, maar dan wel met de aantekening dat er substantiële aanpassingen nodig zijn terwijl de gehele opzet totaal mislukt is. Ik heb zowel op 13 januari jl. zowel naar wethouder Remy Meijers en de burgemeester aangegeven dat n.a.v. een onderhoud met een aantal omwonenden of dit wel een verstandig besluit zou zijn. Tevens heeft het presidium dezelfde dag nog besloten dit heikele thema nog eens op te voeren als bespreekpunt voor deze commissie. Wij vinden dan ook dat het college pas een definitief besluit had moeten nemen na de behandeling in deze commissie. Door deze handelswijze van u kant geeft u aan geen boodschap te hebben aan raadsleden en ook deze commissie. Wij vinden dit totaal ongepast en zeer ondemocratisch.

 

Wat is er zoal aan de orde geweest in het onderhoud met de omwonenden, Jef Kleijnen en Gertie Silverentand n.a.v. evaluatie JOP rolschaatsbaan op 10 januari 2020.

 • Er zijn meer dan 50 meldingen van overlast doorgegeven (i.p.v. 19).
 • Er is ook veel overlast na 22.00 uur, zelfs wel tot 5.00 uur (vakanties) in de morgen.
 • Wat gebeurd er met de beelden van de camera (hoe worden deze gecontroleerd)?
 • Er is bezwaarschrift ingediend, maar geen hoorzitting en tot nu toe geen besluit op bezwaarschrift.
 • Het zijn dezelfde (5) personen die vroeger ook al voor overlast zorgde in Broekhem-Noord. Deze jongens zijn niet meer op het rechte pad te krijgen middels een integraal jeugdbeleidsplan. Zij zijn totaal ontspoord en trekken andere jongeren mee de afgrond in. JOP is hiervoor gewoon een broedplaats. Er is ook expliciet sprake van informeel leiderschap. Er is sprake van geluidsoverlast, gebruik en dealen van drugs, overlast van scooters, iemand met een quad, vuurwerk en men maakt er een groot zooitje van. Tevens wordt de JOP ook gebruikt door andere. Er zijn tussen meestal tussen de 5 en 20 jongeren aanwezig.

Ook in de omgeving van JOP is er sprake van overlast. O.a. de scouting en de natuurspeeltuin. Ouders durven hun kinderen daar niet te laten spelen. Er zijn zelfs mensen die hun hond niet meer durven uit te laten in de omgeving van de JOP.

 • Er zouden film en geluidsbestanden zijn aangeleverd door omwonenden van de gigantische overlast. Onze vraag in deze is wat is hiermee gebeurd?
 • JOP heeft niet het probleem opgelost dat de jongeren niet meer op andere plaatsen in Valkenburg voor overlast zorgen (het doel is dus volledig voorbijgeschoten).
 • Waarom wordt er niet gekeken naar andere plek. Buiten de bebouwde kom. Er zijn 20 alternatieve locaties voorgesteld.
 • Mensen zijn murw geslagen. Er zijn zelfs al mensen verhuisd vanwege de overlast. Men gaat er helemaal onder gebukt.
 • Er zijn nog maar een aantal mensen die melding van overlast durven te doen. Men is bang voor represailles. Mensen zijn moe gestreden. Er wonen veelal mensen boven de 70 jaar, waaronder veel vrouwen.
 • Er is sprake van kat en muisspel bij meldingen. Jongeren waarschuwen elkaar via sociale media.
 • Het zou gaan om een pilot, niet gedragen door de omwonenden. Als deze zou mislukken zou het einde oefening zijn. Mensen beschouwen het verder instandhouden van de JOP als een groot onrecht.
 • Mensen willen dat JOP opgeheven wordt, kijk maar naar een andere locatie. Wat men wel acceptabel zou vinden is een home voor jongeren, waar constant toezicht gehouden wordt door deskundigen en waar gebruik van drugs en alcohol ten strengste verboden is.
 • Men is bang dat de boel gaat escaleren.
 • Tevens vinden mensen dat hier sprake moet zijn van een raadsbesluit i.v.m. de kosten. Tevens wil men wel eens weten wat het evaluatierapport gekost heeft.

 

Wat wij wel eens van u willen weten is wat het evaluatierapport  gekost heeft? Wat ons ook stoort in dit nietszeggend rapport is op  blz.12 punt 12:

Wat gebeurd er als de JOP speelbal zou worden van de politiek (over spelletjes gesproken). Kunt u ons eens uit de doeken doen wat hiermee wordt bedoelt? Ook willen wij van u weten wat de kosten zijn geweest van de evaluatiebijeenkomst JOP met als dagvoorzitter Simone van Trier. Waarom vragen wij dit: het gaat hier over een groep jongeren bestaande uit een vijftal personen die al jarenlang voor overlast zorgen en de boel totaal verstieren, niet alleen voor de mensen die zich toevallig in hun directe omgeving bevinden, maar ook voor de vele jongeren die van geode wil zijn. Voor dit soort jongeren is het stadium van pamperen al een lang gepasseerd stadium. Je moet je ook afvragen wat de ouders gedaan hebben om deze jongens op het rechte pad te houden. Er is maar een ding wat er dient te gebeuren en dat is deze overlastveroorzakers keihard aanpakken. Dan heb je het over handhaven en daar heb je geen papieren tijgers voor nodig. Het is gewoon te gek voor woorden dat er voor een vijftal raddraaiers zoveel tijd geïnverteerd wordt en gemeenschapsgeld verkwanseld wordt.

 

Wat wij ook nog willen weten is wat er staat aangegeven bij alternatieve locatie parkeerplaats Walram i.v.m. meldingen van drugsoverlast. Waar wordt dit op gebaseerd? Is er overigens al overleg geweest met de Stichting Jeugdbeweging over herinrichting terrein?

En hoe staan zij hiertegenover? Wij zijn gezien de traumatische voorgeschiedenis geen voorstander van de handhaving/aanpassingen van de JOP rolschaatsbaan. Er is gewoon sprake van teveel overlast voor de omgeving. De pilot is totaal mislukt. Conform de afspraak zou het dan ook einde verhaal moeten zijn. Waar wij een grote voorstander van zijn en dat hebben wij al een aantal malen naar voren gebracht is te komen tot het opzetten van een jongerenhome, waar er sprake is van de juiste die constant aanwezig is. Het moet een plaats worden waar de jeugd zich aan de spelregels dient te houden, waar men kan gamen en chillen. Alcohol en druggebruik moet ten strengste verboden worden. Er moet sprake zijn van normale openingstijden. Wethouder Remy Meijers heeft zowel tijdens de raadsadviescommissie SD van 18 november jl. en de raadsvergadering van 9 december jl. dat dit ook in het kader van een integrale jeugdbeleid een goed alternatief zou zijn. Hij zou hier verder mee aan de slag gaan. Graag reactie van de wethouder.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand