Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 15-06-2019

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de diverse commissie -vergaderingen van de gemeente Valkenburg a/d Geul (deel1) zoals:

 • Behoud slotmanifestatie scholen.
 • Bedrijven investeringszone Valkenburg (BIZ).
 • Hotel Beleidskader.
 • Beleidsplan jeugdhulp Zuid Limburg.
 • Notitie beheersmaatregel Omnibuzz.
 • Notitie onderwijs achterstanden.

 

Raadsfractie VSP wil dat slotmanifestatie scholen basis onderwijs in stand gehouden wordt.

Tijdens de raadsadviescommissie Sociaal Domein werd er tijdens spreektijd door de Stichting Activiteiten die al 30 jaar de slotmanifestatie voor de lagere scholen in Valkenburg a/d Geul organiseert bekend gemaakt dat de besturen van de scholenkoepels Innovo en Kom leren zich niet langer in het concept van de slotmanifestatie konden vinden. De stichting organiserend de slotmanifestatie jaarlijks. Ze doen dat met behulp van enthousiasten vrijwilligers. De slotmanifestatie is een educatief uitje voor alle basisschoolkinderen uit onze gemeente. Tijdens deze dag ervaren kinderen de vele aspecten die onze gemeente te bieden heeft zoals: het verenigingsleven, kunst, theater, muziek, sport en spel en de geschiedenis van Valkenburg a/d Geul. Bovendien bieden vele  horecagelegenheden de kinderen belangeloos een lunch aan. De slotmanifestatie versterkt daarmee de binding tussen kinderen onderling en de gemeenschap. Door de onwil van de scholenkoepels dreigt de slotmanifestatie van 2019 de laatste te worden. Wij als VSP hebben de  verantwoordelijke wethouder opgeroepen om dit aan de orde te stellen in een overlag met de scholenkoepels. Tevens hebben wij gevraagd om de uitkomsten van dit overleg aan ons terug te koppelen. Blijven de scholenkoepels bij hun standpunt dat de slotmanifestatie vanaf 2020 niet meer kan plaatsvinden dan zullen wij als raadsfractie van de VSP alles in het werk stellen om deze prachtige slotmanifestatie in stand te houden. Jef Kleijnen heeft zich als vrijwilliger aangemeld voor de slotmanifestatie van 2019. Wij houden u op de hoogte.

 

Raadsvoorstel Bedrijven investeringszone (BIZ) Valkenburg.
Laten wij voorop stellen, dat de fractie VSP voorstander is van het invoeren, van een Bedrijven investeringszone Valkenburg 2020-2024. In het verleden zijn diverse collectieve initiatieven geweest om de economie van Valkenburg te stimuleren.
Echter een probleem waren de bedrijven die nergens aan bij droegen en toch profiteerden van de projecten. Dus het invoeren van de BIZ leidt tot een  betere verdeelsleutel. Het voorstel is nu om de gemeente het exclusieve recht om belasting te heffen te laten door de BSGW. Enkele vragen:

 • Er is sprake dat de bijdrage aan de BIZ betaald wordt door de huurder van het bedrijf een niet door de eigenaar. Bij leegstand hoeft de eigenaar niet te betalen.
  Waarom wordt de eigenaar van het pand welke dit soms te duur verhuurd, niet degene die is verplicht om deze bijdrage te voldoen.?
 • De VVV gaat het management vormen voor de BIZ. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van € 80.000. De verwachte inbreng binnen de BIZ is € 200.000.
  Hoe verhoudt zich dan de € 80.000 t.o.v. de € 270.000 subsidie die de VVV (Visit Zuid Limburg) jaarlijks van de gemeente ontvangt?
 • Nu reeds is er een site  “leuke straatjes Valkenburg.nl. Hieraan kunnen  zich veel  bedrijven koppelen?
 • Moet niet een onafhankelijk persoon deze kar gaan trekken?

Wij wensen de ondernemers veel succes met het realiseren van deze BIZ.

 

Raadsvoorstel Hotel Beleidskader.

Voor ons ligt er een onderzoek naar de vitaliteit van de hotelmarkt in Valkenburg aan de Geul. Onderdeel Notitie “hotel beleidskader” d.d. 21 mei 2019. Er is afstemming gezocht met een interne projectgroep en enkele fris en dwarsdenkende ondernemers over het toeristisch product Valkenburg aan de Geul in relatie tot de hotelsector. U vraagt de raad een wijze van aanpak te steunen, echter is er nog onduidelijkheid over de financiering. Medio juni wordt de structuurvisie Wonen Zuid Limburg gepresenteerd De besluitvorming in Valkenburg a/d Geul zal in september plaats vinden. Voor de fractie VSP een standpunt inneemt, hebben wij nog enkele vragen.

 

Vitaliteitsscan:

Blz. 8.  Omvang Hotelaanbod afgenomen. Landelijke aanbod 15% gegroeid en in Valkenburg

aan de geul 10 % gedaald, is dit puur het hotelaanbod of zijn hier ook andere

logiesaccommodaties in meegenomen. U geeft aan dat dat de vraag naar hotelkamers

is afgenomen, maar teven blijkt uit de stukken dat er een verschuiving is naar ander

accommodatie soorten. Aangezien deze voor ons ook meespelen in de juiste

beeldvorming, echter wij deze niet zien in onderliggende stukken kunnen wij op dit

moment hier geen definitieve conclusie aan verbinden.

Blz. 10.ZKA stelt vast dat 75% van de hotelkamers geboekt wordt met een toeristisch motief. Kunt u aangeven waar wij aan moeten denken bij de resterende 25%, misschien arbeidsmigranten?

Blz. 27 .Stakeholders zien twee oplossingen om vitaliteitsslag in de sector te maken:

 1. Een hotelinvesteringsfonds:
  Door wie wordt dit investeringsfonds gefaciliteerd?
  Wat als de lener de investering niet terugbetaald? Als dit fonds gefaciliteerd wordt door de gemeente wordt de gemeente (mede) eigenaar van het hotel?
  Kunt u ons aangeven hoe dit werkt in andere gemeenten? Wij gaan ervan uit dat Valkenburg aan de Geul niet de pilot gemeente is.
 2. Andere bestemming Hotels:
  Ja, wij zijn volledig voor een constructieve houding, maar wel binnen de geldende wet- en regelgeving met de inwoners van Valkenburg aan de Geul in gedachten.

 

Toetsingskader:

Blz. 10. Het schept onze verbazing dat in dit stuk staat dat vooral concept B,C en D en

eventueel nichehotels de potentie hebben om een nieuwe markt aan te boren. Is het

doel van dit gespreksonderwerp niet om te komen tot een goed functionerende hotel-

en pensionmarkt in Valkenburg aan de Geul?

Blz. 17. Bij de criteria voor nieuwe initiatieven en uitbreidingen zien we nergens het BIBOB

onderzoek terugkomen zie verder in de stukken wel is aangekaart.Wij zijn het er eens

mee eens dat zulk BIBOB onderzoek in een zeer vroeg stadium van het proces moet

plaatsvinden, niet alleen voor nieuwe partijen die betrokken zijn/zullen worden in dit

proces echter ook voor bestaande partijen, dit om het risico voor de gemeente en

indirect de inwoners te minimaliseren. Dit zien wij trouwens ook nuttig bij eventueel

nog te realiseren projecten.

 

In het voorliggende Beleidskader versie 28 mei 2019 missen we de opsteller van het stuk, mogen wij dit alsnog aangevuld zien?

Blz. 6. Onder het mom van “Thuiskomen in Valkenburg”, “De magie van het thuiskomen” zien we door diverse partijen voorgedragen punten, waaronder:

 1. Certificaat van Inwonerschap: Wat houdt dat tijdelijk Inwonerschap in? Inwonerschap al dan wel tijdelijk brengt niet alleen baten, maar ook plichten met zich mee. Wij horen graag hoe men zich dit voorstelt en hoe men denk om te gaan met eventuele verplichtingen (o.a. Belastingen) die dan ook gelden voor deze tijdelijke inwoners.
 2. Bij punt drie staan al reeds diensten en activiteiten waar de gemeente het VVV voor betaald. Sommige voorstellen zien wij al dan niet realiseerbaar. Wij vragen de gemeente om er op te letten dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten die onder het mom van een activiteit arbeid verrichten.

Blz. 10. Graag zien wij dat de voorgestelde beperking die betrekking heeft op het

centrumgebied aangegeven in bijlage 4, uitgebreid wordt naar de toegangswegen.

Dit stellen wij voor omdat wij ook deze gebieden zien als visitekaartje van

Valkenburg aan de Geul.

Blz. 11. De geschatte kosten voor het aantrekkelijker maken van Valkenburg wordt geschat

op €50.000,-. Het promoten en aantrekkelijker maken van Valkenburg is al eerder

besproken in deze commissie en hier is ook al akkoord gegaan met voorgestelde

budgetten. Is deze € 50.000 onderdeel van eerdere plannen of komt dit bedrag daar

nog eens bovenop?

 

Vaststellen beleidsplan jeugdhulp Zuid Limburg 2019 – 2022.

Beleidskader 2019 – 2022 Zuid – Limburg voor de jeugd pag. 5. Het aantal jongeren in Zuid – Limburg daalt terwijl het aantal jongeren stijgt m.b.t. jeugdzorg. Welke rede(en) liggen hier aan ten grondslag?

 

Beleidskader 2019 – 2022 Zuid – Limburg voor de jeugd pag. 9.

Er is nog altijd sprake van financiële tekortkomingen. Welke stappen is men van plan om te komen tot een oplossing van dit probleem?

 

Kunt u ons een aangeven m.b.t. de zaken die gerealiseerd zijn wat is positief? Wat is negatief?

 

Kritiek jongeren jeugdzorg n.a.v. enquête Maastrichtse Jongerenraad JONGR onder 40 jongeren (DL04-06-2019).

Er zouden te lange wachttijden zijn, een te weinig persoonlijke aanpak, medewerkers (Xonar en Mondriaan) slecht bereikbaar en te vaak wisselen, zelf geen beslissingen mogen nemen, het ontbreken van een  persoonlijk plan en de individualistische aanpak niet wordt gerealiseerd. Dit baart ons toch wel zorgen. Is dit ook het geval bij jeugdigen uit Valkenburg a/d Geul die aangewezen zijn op jeugdhulp en is hier onderzoek naar gedaan?

M.b.t. het advies van de ‘Stichting Adviesraad Sociaal Domein’. Wij missen hier de reactie van het college o.a. pag. 1. m.b.t. tot de kanttekeningen die geplaatst zijn.

 

Notitie beheersmaatregel Omnibuzz.

Beheersmaatregel 2: wij als VSP zijn absoluut geen voorstander om het jaarlijks aantal reiszones te verlagen van 750 naar 590. De rede hiervoor is dat in 2018 van de 804 paspoorthouders in Valkenburg a/d Geul slecht 23 personen boven de 590 zones uitkomen waarvan er ook nog eens 9 een indicatie hadden om boven de 750 reiszones te gaan zitten.

 

Notitie onderwijs achterstanden.

Wij als VSP zijn hier nog niet helemaal uit wat voor keuzes wij hier uit zouden moeten maken. In feite staan wij open voor alles.

 • Aanbod voorschool: hier kun je kiezen uit 3 varianten die ons alle 3 aanspreken. Ik ben al van de oude stempel en zou dan zeggen ik kies uiteindelijk toch voor variant 2. De voorschool start dan voor ieder kind vanaf 2,5 jaar i.p.v. 2 jaar. Met als onderliggende gedachte laat een kind zolang als mogelijk kind zijn. Ik ben benieuw voor welke variant andere kiezen met daar natuurlijk bij hun beargumentatie.
 • Bereik en toeleiding: wij zijn voor de keuze om extra middelen beschikbaar te willen stellen voor intensievere aanpak door het consultatiebureau op toeleiding om het bereik van kleuters te vergroten.
 • Taalklas: vinden wij echt van toegevoegde waarde om echte grote taalachterstanden weg te helpen bij vooral kinderen in het reguliere onderwijs.
 • Ouderenbetrokkenheid: met als doelen om te komen tot een taalverbetering van de kinderen en ouders leren en stimuleren op een leerzame manier met hun kinderen te spelen kunnen wij ten zeerste onderschrijven.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                   Gertie Silverentan

 

Download het document: NieuwsbulletinVSP15-06-2019