Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-09-2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsadviescommissies SD en ABA van de gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 21 september 2020 zoals:

 • Sport en Accommodatiebeleid 2021 (o.a. problematiek SV Geuldal).
 • Bespreekpunt Corona (vooral onze grote zorgen over een ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot in 2020).
 • Voorstel college beheersmaatregelen Omnibuzz.
 • Integraal veiligheidsplan Heuvelland.
 • Vervolgvragen n.a.v. beantwoording college schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de raadsfractie van de VSP i.v.m. verkeersgedrag d.d. 26-08-2020.
 • Meer handhaving in buurten waar een parkeervergunningsysteem van kracht is in Valkenburg.
 • VSP voorstander camerabewaking ondergrondse glas en textielbakken.

 

Sport en Accommodatiebeleid 2021 (o.a. problematiek SV Geuldal).

Dit beschamend voorliggend raadsvoorstel doet ons als VSP denken aan het roemruchtige lied van Doe Maar ‘Is dit Alles’. Er wordt al vanaf 1998 al gebakkeleid om te komen tot een Sport en Accommodatiebeleid binnen en buiten dit huis. Maar het wordt telkens weer van zich afgeschoven. Ook SV Geuldal waar wij zo dadelijk nog uitgebreid op terugkomen wordt hier in feite het kind van de rekening. En als u als college zo blijft aanmodderen, wie is dan aan het eind van de rekening de klos!!!! Ja dat zijn dan weer onze verenigingen en onze inwoners en gaat dan weer ten koste van de leefbaarheid. Kunt u ons aangeven wat er bedoeld wordt met een behoudend Sport en Accommodatiebeleid 2021? Op de dramatische sluiting van de Polfermolen zijn wij al uitgebreid op ingegaan tijdens de raadsadviescommissie EFTR van vorige week woensdag en daar zullen wij zeer zeker nog uitgebreid op terugkomen met als uitgangspunt ‘Blijf met de handen af van de Polfermolen’.

 

De waterleiding van VV. Berg’28 gaat u eindelijk aangepakt worden. Dit vanwege het feit dat deze het elk moment kan begeven. Maar er is sprake van nog een aantal wensen zoals: vernieuwing dak, te weinig kleedlokalen (3). Men wil er 2 erbij hebben, vernieuwing LED verlichting B-veld en aangesloten worden op kabel/glasvezelnet.  Kunt u ons aangeven wanneer dit opgepakt gaat worden? Bij VV Walram wordt de veldverlichting A-veld aangepakt, zodat de onaangenamen en storende zwarte vlekken op het speelveld verdwijnen. Maar daarmee is het wensenlijstje van VV. Walram nog lang niet ingevuld zoals: vervangen/herstellen asfalt en afwatering, mogelijke LED verlichting B-veld, vervanging kledingsaccomodatie en draaipoort. Kunt u ons aangeven wanneer dit opgepakt gaat worden?

 

Er staat o.a. aangegeven dat de ontwikkelingen betreffende SV Geuldal deel gaat uitmaken van het nieuw te ontwikkelen Sport en Accommodatiebeleid 2021-2035. Welke in het voorjaar van 2021 gepresenteerd gaat worden.  Hierover hebben wij behoefte om het navolgende aan de orde te stellen:

 • Op 10 juli jl. hebben wij een RIB ontvangen waarin expliciet aangegeven werd dat het college geen heil ziet in een nieuwe accommodatie voor SV Geuldal. Waarom zijn wij als raad/raadsadviescommissie hiervan niet in een fysieke bijenkomst op de hoogte gebracht i.p.v. een RIB? Wij als VSP hebben dit een aantal malen aan de orde gesteld. Ook in het kader van de Burgerparticipatie verdient uw handelswijze in deze niet de schoonheidsprijs.
 • Tijdens een drukbezochte informatie bijeenkomst twee weken geleden van SV Geuldal vraagt SV Geuldal om een eerlijke kans om een plan voor een nieuwe accommodatie uit te werken. Ze zouden zes locaties op het oog hebben. Bent u hiertoe alsnog bereid?
 • Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur van SV Geuldal ook de richting aangegeven waar zij denken dat dit voor beide gemeentes op een budgettair vriendelijke neutrale wijze gerealiseerd kan worden die een enorme impuls voor de leefbaarheid van zowel Schin op Geul en Wijlre op kan leveren. Daarom hebben zij ook expliciet aangedrongen om een haalbaarheidsonderzoek door een onafhankelijk extern bureau te laten doen, dat duidelijk in kaart moet brengen wat o.a. de kosten zijn van een nieuwe accommodatie en ook de besparing in de exploitatiekosten inzichtelijk maakt. Wij willen u dan ook expliciet en indringend vragen om op zeer korte termijn om een onafhankelijk onderzoek te laten doen door een externe partij naar de haalbaarheid van een nieuwe sportaccommodatie waarin de kosten, opbrengsten en de voordelen van de exploitatie voor beide gemeentes wordt bekeken?
 • Waarom heeft u n.a.v. het onderzoek van het Huis van de Sport waarin dit omschreven wordt als levensvatbaar en toekomstbestendig toch het verzoek van SV Geuldal afgewezen? En bent u nu inmiddels tot een andere conclusie gekomen?
 • In het nieuwe coalitieakkoord van Gulpen-Wittem staat o.a. aangegeven dat er nadrukkelijk een oplossing moet komen voor SV Geuldal. Bent u hier al over in gesprek geweest met het nieuwe college van Gulpen-Wittem? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, wanneer gaat dit gesprek plaatsvinden?
 • Als u medewerking wilt verlenen om te komen tot een nieuwe accommodatie voor SV Geuldal, bent u dan bereid in het kader van de Burgerparticipatie de inwoners en het kernoverleg hier vroegtijdig bij te betrekken?
 • En als er al sprake zou zijn dat op de huidige locatie woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden, iets waar al jaren in Schin op Geul om gesmeekt wordt, wordt er dan rekening gehouden waar de inwoners het meest behoefte aan hebben? Dat dit ook past binnen onze woonvisie en rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen? Dat het hier ook moet gaan om starterswoningen, seniorenwoningen die betaalbaar en levensloopbestendig moeten zijn?

Tot slot nog dit. Door de problematiek van SV Geul onderdeel te laten zijn van het Sport en Accommodatiebeleid 2021-2035 wordt de onduidelijkheid hierover steeds maar groter. Dit terwijl men aangegeven heeft dat de vereniging zich vanaf 2015 moest bewijzen en deze dat ook tot volle tevredenheid gedaan heeft. Bent u bereid hier zo snel als mogelijk mee aan de slag te gaan?

 

Bespreekpunt Corona (vooral onze grote zorgen over een ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot in 2020).

Wij als VSP maken ons heel veel zorgen nu het Coronavirus steeds meer toeneemt. Vooral in het westen van Nederland neemt het weer ongekende vormen aan. En wij vrezen dat maar een kwestie van dagen is dat het ook hier weer in alle hevigheid losbarst, wat overigens niet te hopen is. De cijfers van het RIVM liegen er niet om. Dus ook hier in Valkenburg a/d Geul dienen wij extra waakzaam te zijn. Ondanks dat de gemeente en ondernemers in zijn algemeenheid de vinger aan de pols blijven houden, zie je dat steeds meer mensen steeds meer moeite hebben om zich aan de regels te houden. Er zijn zelfs mensen die in de waan leven dat er niks aan de hand is. En denken dat zij zich niks van de regels o.a. een afstand houden van 1.5 meter hoeven aan te trekken. Iedereen is het Coronavirus zat, maar het is nu eenmaal zo dat het Coronavirus ons nog niet zat is. En daar dien je gewoon rekening mee te houden. Op 10 oktober as. staat de AGR op het programma. Er zijn plekken en hellingen die afgezet worden voor het publiek. Er is ook geadviseerd om niet naar de AGR te komen, maar het te volgen op de TV. Als wij de beelden naar voren halen van sommige etappes van de Tour de France dan kon je zien dat er toch op heel veel plaatsen sprake was van een massa aan mensen. Welke acties worden er ondernomen zodat de richtlijnen van het RIVM opgevolgd worden tijdens de AGR?

 

Afgelopen woensdag heeft ons raadslid Gertie Silverentand namens de VSP tijdens de raadsadviescommissie EFTR haar grote bezorgdheid uitgesproken, omdat u de ondergrondse Kerstmarkt ondanks de toename van het Coronavirus toch wil laten doorgaan in de gemeente- grot. Laten wij vooropstellen. Wij als VSP zijn ervan overtuigd dat Kerststad Valkenburg van wezenlijk belang is voor ondernemend Valkenburg a/d Geul. Maar wij vinden het onverantwoordelijk of het wel een goed besluit is om een ondergrondse Kerstmarkt te organiseren in de Gemeentegrot. Je houdt dan onvoldoende rekening in het kader van de gezondheid van de bezoekers, standhouders en onze inwoners. Ook het aantal bezoekers van 610 wat in een keer in de grot aanwezig mag zijn vinden wij volstrekt onverantwoordelijk.

 

Zeker gezien de klimaathuishouding in de grot, waaronder de hoge luchtvochtigheid. De organisatie van de Kerstmarkt in de Fluwelengrot heeft hun Kerstmarkt dit jaar niet zomaar afgelast. Waarom heeft u geen deskundig onderzoek laten doen of het wel verantwoord is om in geval van het Coronavirus een ondergrondse Kerstmarkt te organiseren in de gemeentegrot vanwege zijn specifieke zeer vochtige luchthuishouding?

 

En natuurlijk weten wij dat Kerststad Valkenburg van wezenlijk economisch belang is voor de ondernemers in Valkenburg a/d Geul. En daarom hebben wij voorgesteld om voor dit jaar Kerststad Valkenburg in zijn totaliteit boven de grond en in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Het is alom bekend dat je minder kans heb het virus op te lopen in de buitenlucht is dan in binnenruimtes. Je kan in het centrum alle beschikbare pleintjes benutten in samenspraak met de gemeente, ondernemers, inwoners, standhouders en verenigingen om te komen tot een bovengrondse kerstmarkt vergelijkbaar met het concept van Santa’s Village, uiteraard met inachtneming van de Corona richtlijnen. Zo voorkom je dat mensen wegtrekken naar andere bovengrondse Kerstmarkten.

 

Zo zal de invloed en schade van het Coronavirus beperkt kunnen worden voor Valkenburg a/d Geul en zijn ondernemers. Wethouder Claudia Bisschops bleef voor het constructieve kritische voorstel van ons raadslid Gertie Silverentand ziende blind en horend doof. Voor ons totaal onbegrijpelijk. De uitspraak van de wethouder dat het een vrijwillige keuze van iemand is om de ondergrondse Kerstmarkt te bezoeken raakt kant nog wal. Want als je iets organiseert dan gaan de mensen er ook vanuit dat de veiligheid gewaarborgd is.

 

N.a.v. dit alles willen wij het college indringend verzoeken hun verantwoording te nemen in het kader van de volksgezondheid en om onnodige risico’s te voorkomen en het Coronavirus nog steeds onder ons is, dit jaar geen ondergrondse Kersmarkt in de gemeentegrot te organiseren en als alternatief een bovengrondse Kerstmarkt te organiseren die voldoet aan de uitgangspunten van het RIVM?

 

De VSP spreekt zich uit om dit jaar geen ondergrondse Kerstmarkt te organiseren in de gemeentegrot ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ en gaat er daadwerkelijk iets mis dat wij jullie daarvoor ter verantwoording zullen roepen.

 

Voorstel college beheersmaatregelen Omnibuzz.

Als wij dit raadsvoorstel goed bekijken dan wil u tot een bezuiniging komen van maar liefst € 32.913 op jaarbasis vervoersvoorzieningen Omnibuzz. Stoppen vervoer naar dagbesteding. Hier wil u een onderzoek doen en dit tegengaan als het doel inderdaad dagbesteding is. Dit zou een besparing moeten opleveren van € 12.000. Kunt u dit nog eens nader toelichten? Hoe gaat de communicatie lopen naar de 6 grootverbruikers toe dat zij op kosten van de aanbieder van de dagbesteder vervoert kunnen worden en niet op kosten van de gemeente? En waarom is dit niet eerder gebeurd? Beperking jaarlijks zonepakket. Dit zou een besparing van € 10.477 opleveren. Begrijpen wij het goed dat u het aantal zones terug wil brengen van 750 zones naar 590 zones voor 97% van de gebruikers, maar voor de 3% die een speciale indicatie hebben wilt u een uitzondering maken? Beseft u wel dat de volledige raad in een eerder stadium al uitgesproken heeft om het aantal zones niet te verlagen van 750 zones naar 590 zones? Afschaffen puntbestemmingen en niet verder rijden dan 5 zones. Al de mensen die nu gebruik maken van Omnibuzz voor vervoer boven de  5 zones, hebben deze ten alle tijden het recht om vervoert te worden door Valys? Tot slot nog even dit. Het gaat hier om een bezuinigingsvoorstel waar heel veel mensen die het nu al niet al te breed hebben, met daarbij nog eens de Coronacrisis wat ook al voor de nodige financieel problemen zorgt weer extra geraakt worden.

 

Integraal veiligheidsplan Heuvelland.   

Wat voor een gevolgen heeft dit voor het veiligheidsplan als Maastricht en Meerssen alsnog de stap zouden maken om te fuseren?

Raadsnota. Daar staan drie boven lokale prioriteiten aangegeven, waarop we gaan intensiveren en onze aanpak verstevigen:

 1. Overlast/geweld op het snijvlak van zorg en veiligheid.
 2. Veilig toerisme, recreatie en evenementen.
 3. Ondermijnende criminaliteit.

Wij zouden hier als VSP nog een punt willen toevoegen en dat is verkeersonveiligheid. Want dit loopt de spuigaten uit. Niet alleen binnen onze gemeente, maar ook in het hele Heuvelland.

Bent u hiertoe bereid?

 

N.a.v. de drie genoemde prioriteiten worden er een vijftal strategische veiligheidsthema’s benoemd:

 1. Veilige en leefbare kernen.
 2. Jeugd en Veiligheid.
 3. Woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit.
 4. Drugsoverlast.
 5. Veiligheid rond en uitgaan.

Op zichzelf zijn deze zeer erkenbaar, maar ook hier missen wij een veiligheidsthema dat wij graag toegevoegd willen hebben en dat is verkeersonveiligheid zoals wij ook al bij de prioriteiten hebben aangegeven. Bent u hiertoe bereid?

 

Raadsnota. Daar staat Financiën aangegeven dat naast het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland (2020-2023) een uitvoeringsplan per gemeente opgesteld dient te worden. Wij vinden dit van essentieel belang. Wanneer kunnen wij dit tegemoet zien?

Op meerdere plaatsen kom je bij het lezen van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland dat het aantal meldingen van overlast klein is. Heeft dit niet te maken dat mensen de mening toegedaan is dat hier te weinig mee gebeurd en zodoende geen melding mee doen als er sprake is van overlast?  Speelt hierbij ook een rol of dit wel voldoende zwaarwegend is in het kader van het stellen van prioriteiten? Speelt hier ook de onderbezetting van Politie/Boa’s een rol in?

 

Wat wij als VSP onderschrijven in het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland ten zeerste wat er staat op pag. 9/10. Hier staat omschreven hoe men de ondermijnende criminaliteit een halt wil toeroepen. De ambitie verder verkleinen van de speelruimte van ondermijnende criminaliteit, door consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, samen met partners. De gemeenten zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Publieke en private partijen werpen samen een dam op tegen de criminele industrie zoals dat beschreven staat op pag. 10. Op pag. 21 staat bij opvallend Valkenburg o.a. aangegeven totaal incidenten overlast zijn stabiel en dit zou specifiek gelden voor burenoverlast. Waar wordt dit op gebaseerd? Dit i.v.m. de vele klachten hierover. Op pag. 23 staat aangegeven dat meldingen jeugdoverlast: licht stijgende trend, relatief hoog. Dit baart ons grote zorgen.

 

Tot slot nog dit: het Integraal veiligheidsplan Heuvelland staat vol wat men allemaal wil bereiken. Maar het valt of staat als hier ook voldoende menskracht aanwezig is voor al deze taken tot uitvoer te brengen. Is er sprake van een voldoende bezettingsgraad om dit Integraal veiligheidsplan Heuvelland op een goede manier tot uitvoer te brengen? Zo niet, wat gaat er dan ondernomen worden om de bezettingsgraad van het uitvoerend personeel tot de juiste strekte te brengen?

 

Vervolgvragen n.a.v. beantwoording college schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de raadsfractie van de VSP i.v.m. verkeersgedrag d.d. 26-08-2020.

Wij als VSP zijn zeer te spreken dat uw in de beantwoording eindelijk eens toegeeft dat er verkeersdeelnemers zijn die gewoon elke verkeersregel aan hun laars lappen. En dat fatsoensnormen soms heel ver te zoeken zijn. Maar wij zijn minder te spreken als het gaat om hier ook daadwerkelijk tegen op te treden.

Wij vinden dat in elk geval meer werk moet worden gemaakt om verkeershufterig gedrag een halt toe te roepen. Het gaat hier niet over iemand die ergens een snelheidsovertreding begaat van enkele kilometers. Het gaat hier o.a. over verkeersdeelnemers die echt met 10 tallen km de snelheidslimieten overtreden en geen enkele boodschap hebben aan verkeersregels. Zij vormen een groot gevaar voor andere weggebruikers en dat dient in onze ogen keihard aangepakt te worden. Wij hebben hier de volgende vragen over:

 1. Wij zouden u willen verzoeken om in de eerstkomende raadsadviescommissie ABA de politie en de Boa’s te willen uitnodigen om zodoende met hun hierover in discussie te kunnen treden?
 2. Ik zou de burgemeester en eventueel de andere leden van deze commissie willen uitnodigen om eens polshoogte te gaan nemen op verschillende hotspots in onze gemeente om daadwerkelijk met eigen ogen te aanschouwen hoe op een onbeschofte wijze door diverse verkeersdeelnemers alle regels aan hun laars gelapt worden? Denk hierbij aan de Neerhem, Strabeek, De lange Akker/Meesweg, Oud- Valkenburg, doorgaande weg Houthem, Broekhem, Dorpsstraat (Sibbe), Hekerweg, Hekerbeekweg, ect. ect.
 3. Kunnen wij in het bezit gesteld worden van de uitlezingen van de smiley’ s die nu al een paar weken ophangt op de Hekerbeekweg en recentelijk opgehangen heeft op de Beatrixsingel?

Op de Hekerbeekweg is sprake van een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar als je dat even gadeslaat, dan sta je helemaal verstomd als je ziet hoeveel weggebruikers daar meer dan 50 km per uur rijden. Niet alleen automobilisten maar ook scootergebruikers.

 

Meer handhaving in buurten waar een parkeervergunningsysteem van kracht is in Valkenburg.

Wij worden de laatste tijd overspoelt met klachten, vooral vanuit de Hekerbeek en de Nieuweweg dat daar veel mensen illegaal parkeren. Er wordt ook misbruik gemaakt met parkeervergunningen (de tweede kaart waar 3 kentekens op vermeldt kunnen worden) en met de bezoekersregeling. Dit systeem is lang niet waterdicht.

 

Wij hebben het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus niet op bezoek zijn bij een bewoner, maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest van het parkeervergunningensysteem. De bewoners met een parkeervergunning zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun auto niet meer kwijt in hun eigen buurt. N.a.v. hebben wij de volgend vragen:

 1. Is het college bereid er zorg voor te dragen om meer werk te maken van

      handhaving in de buurten waar er sprake is van parkeervergunningen-

      systeem? Niet alleen in een bepaalde straat, maar in alle straten waar het

parkeervergunningensysteem van toepassing is.

 1. Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van het parkeervergunningensysteem een halt toe te roepen?

 

VSP voorstander camerabewaking ondergrondse glas en textielbakken.

In de besluitenlijst van de B & W vergadering van 25 augustus jl. hebben wij kunnen lezen dat u wil afzien van het plaatsen van camera’s bij de ondergrondse  glas- en textielcontainers. Dit zou o.a. niet in verhouding staan tot de relatieve lage afvaldumpingen. En dat terwijl er wel degelijk sprake is van afvaldumpingen in onze gemeente.

Niet alleen bij de ondergrondse glas- en textielcontainers, maar ook op andere plaatsen vinden er structureel afvaldumpingen plaats. Ikzelf heb er al tientallen doorgegeven aan de gemeente. Ook vele van onze inwoners vragen zich af waar u de wijsheid vandaan haalt om te spreken van een relatieve lage afvaldumpingen. Een van de hotspots waar ook structureel afval gedumpt wordt is op een groenstrookje op de hoek van de Salviastraat/ Hortensiastraat. Hier is het gewoon elke week prijsschieten. N.a.v. hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om het niet willen plaatsen van camera’s te

      plaatsen i.v.m. afvaldumpingen te herzien?

 1. Zo niet, is het dan te overwegen om een mobiele camera aan te schaffen

      die op toerbeurten op de diverse hotspots aangebracht kan worden?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                        Lloyd Wagemans                              Gertie Silverentand