Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 27-05-2020

 In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de diverse commissie -vergaderingen van de gemeente Valkenburg a/d Geul (deel2) en een dringende oproep van ons aan het college en woningcorporaties:

 • STOP DE HUURVERHOGING, 0% IS GENOEG
 • College verbied misbruik van lachgas en wil geen Shishabar in Valkenburg a/d Geul op indringend verzoek raadsfractie VSP.
 • Stand van zaken Coronavirus. Gevolgen Corona op gemeentelijke financiën. Stop asogedrag op voet en voet/fietspaden.
 • Schriftelijke vragen n.a.v. schrijven V.V. Walram.

 

Stop de huurverhoging vanaf 1 juli 2020. 0% is genoeg.

Al meerdere jaren hebben heel veel huurders moeite met het betalen van hun huur. En veel van de huurders krijgen door de nu weer opgelegde huurverhoging vanaf 1 juli 2020 het nu nog een stuk moeilijker. Zeker gezien het feit dat veel huishoudens, ook in Valkenburg a/d Geul door de Coronacrisis te maken hebben en krijgen met een terugval in inkomsten en het levensonderhoud wordt ook al een stuk duurder. Er raken steeds meer mensen in de financiële problemen.

 

Maar desondanks gaat voor veel van de huurders bij de Sociale Woningstichtingen in Valkenburg a/d Geul zoals Wonen Zuid, Woonpunt en Woningstichting Berg en Terblijt op   1 juli as. de huur nog verder omhoog. Sommige van deze huurders worden zelfs door hen opgezadeld met een huurverhoging van maar liefst 3,6%. Dit is 1% meer dan het inflatieniveau en de gemiddelde huurverhoging. Uitgezonderd de Woningstichting Berg en Terblijt. Zij verhogen de huur voor al hun huurders met 2%. Weliswaar is dit 0,6% minder dan het inflatieniveau, maar toch gezien de tijd waarin wij ons bevinden een behoorlijke lastenverzwaring ook voor hun huurders. Wij hebben de 3 woningcorporaties indringend verzocht om de huren vanaf 1 juli as. niet te verhogen, totdat de vreselijke Coronacrisis voorbij is.

 

In de vrije huursector is er sprake dat de huurverhogingen nog hoger zullen uitpakken. Wij hebben als VSP zelfs de drie voornoemde verhuurders al een schrijven laten toekomen met het indringend verzoek om de huur vanaf 1 juli a.s. niet te verhogen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

 • Is het college bereid er bij Wonen Zuid, Woonpunt en Woningstichting Berg en Terblijt er op aan te dringen in navolging van de VSP om vanaf 1 juli as. geen huurverhogingen toe te passen, totdat de vreselijke Coronacrisis voorbij is?
 • Is het college bereid om een indringende oproep  te doen aan verhuurders in de vrije sector om vanaf 1 juli as. geen huurverhogingen toe te passen, totdat de vreselijke Coronacrisis voorbij is?

 

Voorstel college betreffende eerste wijziging Omgevingsvergunning Valkenburg a/d Geul.

Wij  als VSP zijn zeer te spreken dat u op ons indringend verzoek om een verbod op lachgas in te voeren in onze gemeente. Hetzelfde geldt natuurlijk dat een Shishabar op het indringend verzoek van de VSP verboden wordt in onze gemeente.

 

Wat wij wel nog missen zijn de voorstellen van u kant om te komen tot verregaande maatregelen m.b.t. het afschieten van vuurwerk i.v.m. met de uitkomsten van de vuurwerk enquête die gehouden is in onze gemeente.

Onze vraag in deze is wanneer kunnen wij een voorstel van deze maatregelen tegenmoet zien om hier dan een afgewogen standpunt over te kunnen innemen?

 

Stand van zaken Coronavirus. Gevolgen Corona op gemeentelijke financiën.

Wij zijn zeer te spreken dat u al de ondernemers in Valkenburg a/d Geul tegenmoet wil komen, zodat zij de Coronacrisis enigszins het hoofd kunnen bieden.

Want ze zijn in zeer zwaar weer terecht gekomen. Ook de ondersteuning aan de verenigingen in Valkenburg a/d Geul onderschrijven wij ten zeerste. Maar wij gaan er wel van uit dat deze ondernemers zich aan de richtlijnen houden die hier voor opgesteld zijn. Ook de landelijke overheid heeft een extra pakket van weer 3 maanden in het leven geroepen om de ondernemers te ondersteunen. Maar daarbij wil men de ontslagboete afschaffen waar wij in feite faliekant op tegen zijn. Extra belastinggeld voor ondernemers beschikbaar stellen, maar dan wel de deur openzetten voor ontslag is niet uit te leggen en voor ons als VSP onacceptabel. Het afschaffen van de ontslagboete druist in tegen de doelstelling om ondernemers met belastinggeld te ondersteunen om de banen en inkomen van werknemers overeind te houden. Wij willen u dan ook indringend verzoeken goed te monitoren of er mensen ontslagen worden vanwege het Coronavirus. Bent u hiertoe bereid? Indien ondernemers toch mensen gaan ontslaan vanwege het Coronavirus bent u dan bereid om de kwijtschelding van precariobelasting en reclamebelasting alsnog terug te vorderen/niet uit te keren aan deze ondernemers?

 

Wat wij als VSP missen is om de eerste twee uur in Valkenburg gratis te laten parkeren, zoals eerder door ons gevraagd. Dit om ook de ondernemers in de detailhandel een stukje tegenmoet te komen. Zoals u weet is Valkenburg a/d Geul allang zijn regiofunctie kwijt en hebben deze ondernemers al heel veel omzet moeten inleveren. En nu horen wij van ondernemers dat zij vanwege het Coronavirus nog eens extra 2/3 van hun omzet verloren zijn.

Bent u alsnog bereid om de eerste 2 uren van het parkeren gratis in te voeren?

Waarom heeft u ook niet de vermakelijkhedenretributie kwijtgescholden?

Want ook deze ondernemers hebben zwaar te lijden onder het Coronavirus.

 

Maatregelen voetgangers Valkenburg Centrum.

U gaat in het historisch centrum maatregelen treffen i.v.m. minimale afstand de 1,5 aan te houden. Maar in de smalle straten in het winkelcentrum zoals de Irmergard Passage en de Passage waar blijkt dan 1,5 meter afstand in feite lang niet altijd mogelijk is gebeurd gewoon niets.

Dus geen eenrichtingsverkeer en er worden geen hospitality guides ingezet, die bezoekers wegwijs maken en ook mensen aanspreken als zij de afstand van 1,5 meter onvoldoende of bewust niet naleven. Wij vinden dit een slechte zaak. Wij willen u alsnog verzoeken om maatregelen voor voetgangers in het winkelcentrum in te voeren?

 

Nu wij met een zgn. lock off te maken hebben zie je dat steeds meer mensen moeite hebben met de afstand van 1,5 meter. Er zijn mensen die hier bewust geen enkele boodschap aan hebben. Het compliment wat Minister-President Mark Rutte aan iedereen vanwege het naleven van de regels is voor ons alleen maar bestemd voor het overgrote deel van de bevolking wat zich daadwerkelijk aan deze regels gehouden heeft, maar niet voor het kleine gedeelte die elke regel hun laars lappen. Wij willen u verzoeken om hier wat scherper toezicht op de houden en op te treden tegen deze overtreders die spelen met de gezondheid van andere mensen.

 

Als wij het nu toch over overlast hebben tijdens deze Coronacrisis willen wij nog een aantal klachten van onze inwoners onder uw aandacht brengen Er zijn veel klachten (de goede daargelaten) over fietsers met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers en scooters. Het schijnt dat velen van hen geen boodschap hebben om de afstand van 1,5 meter in acht te nemen en op plaatsen rijden waar dit verboden is. Als mensen hun daar op aanspreken dan wordt je meestal voor rotte vis uitgemaakt. Kijk maar eens in het centrum van Valkenburg.

 

Maar ook als je kijkt naar het voetpad langs de Geul van Houthem naar Valkenburg en van de drie beeldjes naar Schin op Geul. Dit zijn zeer smalle paden en toch kom je hier regelmatig fietsers, mountainbikers, elektronische fietsers en scooters tegen die totaal respectloos zijn en elke regel aan hun laars lappen. Dat geld ook voor mensen die daar hun honden laten los lopen. Zeker nu wij met het Coronavirus te maken hebben is dit volstrekt onacceptabel. Want 1,5 meter afstand houden wordt dan totaal onmogelijk gemaakt. Wij willen u indringend verzoeken tegen overtreders op te gaan treden.

 

Ook krijgen wij nogal veel van dezelfde klachten van mensen over een aantal vlakfietsroutes die in het kader van de GOVM tot stand gekomen zijn. Toen dit ter sprake kwam rond 2007, was er nog geen sprake van elektrische fietsen en was de bedoeling dat deze alleen door senioren gebruikt zouden worden. Maar nu kom je er wielrijders, mountainbikers, elektronische fietsers en scooters tegen die totaal respectloos zijn tegen voetgangers, nog nooit van normen en waarden gehoord hebben en elke regel aan hun laars lappen. Vooral veel ouderen die gebruik maken van deze paden worden hier de dupe van. Bij het begin van elk fietspad dus ook het fietspad door Ingendael of langs de Geul van verpleegkliniek ‘Valkenheim’ tot aan de drie beeldjes staat een bordje met daarop de tekst ‘Fietspad niet snorren en brommen’. Deze tekst is wat ons betreft niet volledig. Daar zou op zijn minst moeten staan: ‘ Voet/fietspad niet brommen en snorren’ en daarbij expliciet aangegeven ‘houd rekening met voetgangers’. Wij willen u indringend verzoeken hier meer controle te laten plaatsvinden en er zorg voor te dragen dat de bordjes voorzien worden van de tekst zoals wij die voorgesteld hebben. Valkenburg a/d Geul is toch vorig jaar uitgeroepen als wandelgemeente van Nederland. Wij kunnen u zeggen dat als je kijkt wat zich allemaal op de voet en voet/fietspaden afspeelt daar bitter weinig van te merken is!!!

 

Dan willen wij nog specifiek de aandacht vragen voor de vlakfietsroute die loopt vanaf het Walramplein langs de Betsy Perklaan richting de Oostergats. Daar doen zich dezelfde problemen voor zoals hier boven aangegeven. Maar dit pad is gewoon veel te smal (zeker tijdens deze Coronacrisis). Van oudsher is dit altijd al een voetpad geweest. Bewoners van de Betsy Perklaan ergeren zich mateloos aan het veelal schofterige gedrag van vele wielrijders, mountainbikers, elektronische fietsers en scooters die hier dagelijks passeren. Zelfs kinderen zijn bang om op het naastgelegen trapveldje een balletje te trappen. Ik ben daar zelf op vrijdag 22 mei jl. polshoogte gaan nemen. En als je dit aanschouwt dan valt je niets meer in. Het beste zou zijn dat hier gekeken zou worden naar een alternatieve route voor fietsers en van het huidige pad weer een voetgangerspad te maken. Bent u bereid om hier handhavend op te treden tegen het asogedrag van het fietsende en brommend verkeer? Bent u bereid om te komen tot een alternatieve fietsroute? Bent u bereid om hier met de omwonenden in overleg te treden?

 

Schriftelijke vragen n.a.v. schrijven V.V. Walram.

Op 19 mei jl. hebben wij een kopie van een schrijven met diverse bijlage van V.V. Walram gericht aan het college mogen ontvangen. Voordat wij inhoudelijk op dit schrijven willen ingaan willen wij hier in eerste instantie een aantal vragen over stellen.

 1. Waarom is de brief van de gemeente van 19 december 2019 ‘reactie op onderhoudslijst’ gericht aan het college niet op het juiste adres van V.V. Walram bezorgt?
 2. Waarom heeft u de wensenlijst van V.V. Walram niet duidelijker onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, zodat deze hier een wel afgewogen besluit over kon nemen?
 3. Zijn er toezeggingen gedaan dat de gemeente het probleem zou oplossen zoals beschreven in onderdeel 6 van het schrijven van V.V. Walram?
 4. Wanneer kunnen wij uw antwoord tegenmoet zien op het schrijven van V.V. Walram? Wij hopen dat u dit op korte termijn gaat behandelen, want het speelt nu toch al een behoorlijke tijd.
 5. Zodra het antwoord klaar is willen wij u verzoeken om dit in een fysiek overleg met ons te bespreken?
 6. Tot slot willen wij u verzoeken om serieus te bekijken of de wensen van V.V. Walram die wij realistisch vinden ingewilligd kunnen worden?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                   Gertie Silverentand