Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP i.v.m. Algemene Beschouwingen gemeente Valkenburg a/d Geul gehouden op 9 november 2021.

‘Het kan anders, het moet beter in Valkenburg a/d Geul!’

 

Voorwoord.

Vandaag zijn wij hier bij elkaar om de laatste Algemene Beschouwingen te bespreken van deze raadscyclus. Wij hebben in deze periode te maken gehad en nu nog met het vreselijke coronavirus, de watersnoodramp en last but not least de energiecrisis. Deze drie onderwerpen zorgen voor veel leed bij onze inwoners en ondernemers. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd die nog wel een tijd zal aanhouden vrezen wij. Tevens is er n.a.v. deze drie rampscenario’s nog heel veel werk aan de winkel.

 

Wij als VSP vinden dat wij de afgelopen periode door de beide colleges die de lakens uitdeelde niet al te serieus zijn genomen. Als wij al met goede voorstellen kwamen werden die vrijwel meteen van tafel geveegd. Zo hebben wij de afgelopen 4 jaar o.a. geknokt voor:

 • Behoud van de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen.
 • Evacuatie en drastische wijzingen m.b.t het rampzalige digitale parkeervergunningensysteem.
 • De eerste 2 uur gratis parkeren in Valkenburg ( zodat Valkenburg weer zijn regio functie terug krijgt i.p.v. mensen weg te jagen.
 • Aanpak van armoede binnen onze gemeente.
 • Zeer slecht onderhoud van ons publiek domein zoals snoeien van bomen, groenvoorziening, wandelpaden en trottoirs.
 • Een betere communicatie naar onze inwoners (niet alleen digitaal).
 • Aanpakken en tegengaan van verloedering (o.a. door invoering van een krotbelasting).
 • Verkeershufterig gedrag, overlast van scheurende auto’s, scooters (tour)fietsers en mountainbikers die elke verkeersregel aan hun laars lappen.
 • Geen Croix de Bourgogne met zijn twee lelijke bunkers op het Th. Dorrenplein (zeker niet na deze watersnoodramp).
 • Het meer toegankelijk maken van het publieke domein en gebouwen, vooral voor ouderen en mensen slecht ter been.
 • Voor leefbaarheid en een goed voorzieningenniveau in al zijn facetten. Onze inwoners altijd en in een vroegtijdig stadium raadplegen.
 • Meer werk maken van normen en waarden, fatsoen en respect.
 • Stevige aanpak overlast criminaliteit o.a. drugsoverlast, asogedrag, vandalisme en dumpen van zwerfvuil.
 • Meer betaalbare en levensloopbestendige woningen in heel Valkenburg a/d Geul.
 • Voor verduurzaming van o.a. woningen middels een goede financiële bijdrage van de overheid.
 • Een goed evenementenbeleid met zo weinig mogelijk overlast voor onze inwoners.
 • Dat er te weinig gedaan is met het feit dat Valkenburg a/d Geul in 2019 uitgeroepen is tot wandelgemeente van Nederland.

 

Wij komen zo dadelijk nog op een aantal van deze onderwerpen terug. Wij gaan nu op de verkiezingen aan en willen de nieuwe raad niet alle gras voor de voeten wegmaaien.

 

Normen en waarden.

Wij als VSP maken ons grote zorgen over het steeds toenemend asogedrag binnen onze samenleving. Fatsoensnormen zijn zeer ver te zoeken. Ook de agressie naar hulpverleners loopt de spuigaten uit. Ook de drugscriminaliteit neemt hier stelselmatig toe. Vooral onze oudere inwoners leiden hier onder. Vele mensen durven zodra het donker wordt niet meer naar buiten. Zinloos geweld komt steeds meer bovendrijven. Is het college bereid in samenspraak met de veiligheidsregio om tot een plan van aanpak te komen i.v.m. deze overlast?

 

Zoals al vaker aangegeven worden wij nog steeds overstelpt door klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Er zijn veel klachten (de goede daargelaten) over fietsers met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers, scooters, scheurende motors, quads en automobilisten. Het schijnt dat velen van hen op plaatsen rijden waar dit verboden is en/of elke regel aan hun laars lappen. Als mensen hun daar op aanspreken dan wordt je meestal voor rotte vis uitgemaakt. Kijk maar eens in het centrum van Valkenburg. De leefbaarheid is hier zeer ernstig in het geding. De tijd van waarschuwen en voorlichting is wat ons betreft voorbij, want daar heeft men gewoon geen boodschap aan. Als vb. willen wij de vele klachten naar voren halen m.b.t. de Geulhemmerweg. Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een groot racecircuit en vrijstaat voor verkeershufters!!! Is het college bereid alles in het werk te stellen om deze overlast keihard aan te pakken. Is de burgemeester bereid om met ons eens op pad te gaan om diverse hotpots te gaan bezoeken? Bent u bereid een lobby op te starten om met mobiele flitsers aan de slag te kunnen gaan? Is men bereid om in overleg te treden met omliggende gemeente om gezamenlijk tot een strenger handhaafbeleid te komen?

 

Communicatie.

Dit laat nog heel veel te wensen over, terwijl u wel de mond er van vol heeft. Slechte communicatie is een uiting van minachting naar onze inwoners toe. De VSP staat voor burgerparticipatie. De inbreng en inspraak van inwoners dient bij ELK voorstel voorop te staan. Het gaat immers om de leefbaarheid van onze gemeente en inwoners. U stelt mensen altijd weer voor voldongen feiten.

Ze mogen pas meepraten als het besluit al min of meer in kannen en kruiken is. Bent u bereid om onze inwoners van het begin af aan te betrekken als u van plan bent iets te gaan realiseren? Bent u bereid om klachten van mensen ook serieus te gaan nemen? Bent u bereid om een participatieverordening op te stellen?

Een goede manier om mensen laagdrempelijk te benaderen en tegemoet te komen zou zijn dat er structurele spreekuren van de gemeente gehouden worden in de gemeenschapshuizen in de diverse kernen. Is het college hiertoe bereid? Is het college bereid meer kenbaarheid te geven waar huiskamerbijeenkomsten gehouden worden?

 

Leefbaarheid en dienstverlening komt steeds meer onder druk.

Post NL gaat steeds verder met de afbraak van de dienstverlening in onze gemeente. Hetzelfde geldt voor de banken. Steeds meer pinautomaten worden opgeheven of zijn niet in gebruik. Tevens vinden wij dat er in de toekomst in Valkenburg a/d Geul geen scholen meer gesloten mogen worden. Deze zijn het fundament van de leefbaarheid in heel Valkenburg a/d Geul. Is het college bereid om verschraling van de leefbaarheid in al zijn facetten binnen onze gemeente een halt toe te roepen?

 

Ook de dienstverlening naar onze burgers toe vanuit de gemeente moet beter. Mensen moeten steeds meer digitaal regelen. Ook de terugkoppeling vanuit de gemeente bij vragen van onze inwoners laat veel te wensen over. Is het college bereid meer werk te maken van een goede communicatie naar onze inwoners? Is het college bereid dat mensen meer persoonlijk in contact kunnen treden met de gemeente?

 

Aanpak overlast van vuurwerk.

Het afsteken van vuurwerk zou gewoon structureel verboden moet worden binnen onze gemeente. maar gezien het landelijk beleid is dit moeilijk te realiseren. Binnen de bebouwde kom (vooral waar veel senioren wonen) is het afsteken van (knal) vuurwerk gewoon gevaarlijk en zorgt ook nog eens voor de nodige geluidsoverlast. Bent u bereid om de overlast van (knal) vuurwerk rondom de feestdagen stevig aan te pakken?

 

Het toevoegen van 2 miljoen euro aan strategische projecten.

Hierbij wilt u een strategische reserve van zo’n 4 miljoen euro achterlaten die een basis kan bieden om in 2022 verder in te kunnen spelen op (gebieds-)ontwikkelingen die zich voordoen. Wij willen als VSP u niet zomaar deze vrijbrief geven, zonder te weten waar dit geld precies voor bedoeld is. Wij denken ook dat het een minachting is naar de nieuwe gemeenteraad toe die dan hier dan aan gebonden is. Wij vinden dat het nemen van dit besluit aan de nieuwe raad overgelaten dient te worden. N.a.v. hiervan willen wij u indringend verzoeken hier van af te zien.

 

Afschaffing van de hondenbelasting.

Tijdens de begrotingsvergadering van het vorig jaar hadden wij samen met de VVD een motie willen indienen om te komen tot een onderzoek afschaffen van de hondenbelasting. Wij hebben deze motie toen ingetrokken, vanwege het feit dat de toen zittende wethouder een nadrukkelijke toezegging gedaan heeft dat zij dit verder ging onderzoeken. Vervolgens zou zij dit terugkoppelen aan de raad.

Sindsdien hebben wij van haar, maar ook van haar opvolger taal of teken hierover gehoord. I.p.v. de hondenbelasting af te schaffen doet u nu de raad een voorstel om deze met 1.5% te verhogen. Wij als VSP vinden:

 • Dat het heffen van hondenbelasting in zijn algemeenheid onrechtvaardig en onbillijk is, omdat houders van andere huisdieren geen belasting hoeven te betalen.
 • Dat deze belasting niet meer van deze tijd is. In Nederland hebben inmiddels al iets minder dan de helft van de gemeenten de hondenbelasting afgeschaft.
 • Dat het hebben van een hond voor mensen, vooral voor ouderen en eenzame personen, zeker tijdens de coronacricis vaak een middel is om hun eenzaamheid te verzachten.
 • Dat je beter de boetes kan verhogen als mensen de uitwerpselen van hun hond(en) niet opruimen en deze hond(en) laten loslopen waar dit niet mag.
 • Voor de dekking van de afschaffing van de hondenbelasting om uit te zoeken of wij deze boetes niet zelf als gemeente kunnen innen.

Wij hebben de toezegging gekregen dat men dit nu verder gaat onderzoeken.

 

Belastingverhoging afvalstoffenheffing met € 50 in 2022, € 90 in 2023 en met € 120 in 2024 en verlaging rioolheffing.

U geeft aan geconstateerd te hebben dat de voorziening afvalstoffenheffing structureel ontoereikend is om de kosten van de afvalinzameling volledig te dekken. De kosten van afvalinzameling zijn ten opzichte van voorgaande jaren overigens sterk gestegen. Maar voor vele mensen is dit een fikse verhoging in deze extreem dure tijd. Om de mensen wat tegenmoet te komen stelt u voor om de rioolheffing iets te  verlagen. Maar dat dekt bij lange na niet de lading.

Wij vinden dat u hierin weinig creatief bent. Wij hebben u al meerdere keren de vraag gesteld of u bereid bent om ook eens te kijken of er andere alternatieven mogelijk zijn om onze inwoners tegenmoet te komen. Wij komen ze nergens tegen. Wij hebben u tijdens de behandeling van de Kadernota en vervolgens via schriftelijke vragen d.d. 29 september jl. diverse alternatieve mogelijk aangedragen waar resultaat te behalen valt m.b.t. het terugdringen van het vele zwerfvuil wat in deze gemeente gedumpt wordt zoals:

 • Strenger optreden tegen mensen die hun rotzooi overal zomaar dumpen.
 • Inzetten van mobiele camera’s op hotsspots waar veel afval wordt gedumpt.
 • Twee maal per jaar het grof afval bij de mensen huis aan huis op te halen, of de mensen twee maal per jaar de kans bieden om dit gratis aan te bieden op het milieupark.
 • De openingstijden van het Milieupark in Valkenburg a/d Geul verruimen.
 • Het terugplaatsen van glas en textielcontainers bij de supermarkten.

Maar ook deze alternatieve mogelijkheden worden door u met flutargumenten gewoon van tafel geveegd.

 

Duurzaamheid en Klimaat.

Beide onderwerpen zullen de komende jaren steeds belangrijker worden voor ons als gemeente. De VSP zal te nemen maatregelen daarom ook omarmen. Het gaat immers over de toekomst van onze kinderen. Afgelopen jaar hebben wij de personele bezetting hiervoor aanzienlijk verhoogd. Hierdoor kon wethouder Meijers de opdrachten die hij had goed laten uitvoeren/oppakken. Kunt u ons nu concreet aangeven waar deze toename inmiddels toe geleid heeft, en wat inmiddels bereikt en gerealiseerd is. Tevens zijn wij benieuwd of  het college op schema ligt wat betreft de uitvoer van de Jaarprogramma Duurzaamheid 2021? 

 

Toerisme en Economie.

Het toerisme, maar ook de detailhandel heeft door het coronavirus, watersnoodramp en de energiecrisis een enorme klap gekregen en dat baart iedereen zorgen. Steeds meer ondernemers sluiten hun zaak. Het einde van de corona is nog lang niet in zicht. En het zal ongetwijfeld nog een enorme impact hebben voor onze ondernemers en inwoners. Het is ook aan te bevelen om te gaan inzetten om andere economische activiteiten (o.a. de maakindustrie) te gaan aantrekken. Het coronavirus heeft ons in elk geval geleerd dat je niet alleen afhankelijk moet zijn van een economische trekker. Ook lijkt het ons in deze niet verstandig om de toeristen belasting te verhogen met 3% vanaf 2023. Is het college bereid om werk te gaan maken om andere economische bedrijvigheden te ontplooien? Kan het college ons een overzicht verstrekken hoeveel ondernemers hun zaak hebben moeten sluiten? Kan het college ons expliciet aangeven waarom men zich niet meer inzet om profijt te slaan dat wij in 2019 uitgeroepen zijn tot wandelgemeente van het jaar?

 

Tevens moeten wij helaas constateren dat Valkenburg zijn regiofunctie als winkelcentrum kwijt is. Dat was al zo voordat wij te maken kregen met het vreselijke coronavirus. En wij hebben ook te horen gekregen dat door het coronavirus ondernemers al zo’n 2/3 omzet verlies hebben. Een van de oorzaken is dat de parkeertarieven te hoog zijn in Valkenburg. Ook zien wij dat steeds meer zaken hun deuren sluiten. Mensen laten het winkelcentrum in Valkenburg links liggen en gaan in de regio winkelen waar het parkeren op vele plaatsen gewoon gratis is. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat men in Valkenburg 24/7 de eerste 2 uren gratis kan parkeren? Wij hebben een motie hierover aangehouden. De wethouder gaf aan dat om technische redenen niet mogelijk was. Wij bestrijden dat ten zeerste en gaan dit verder uitzoeken.

 

Living Statues.

De wethouder gaf al eerder aan dat dit onderdeel ging uitmaken van de kerstmarkt. Wij vinden dat er alles in het werk gesteld dient te worden om zo’n evenement als Living Statues dat heel veel draagvlak had onder onze inwoners en bezoekers uit de regio teruggehaald moet worden naar Valkenburg a/d Geul. Graag stand van zaken.

 

Problemen m.b.t. het huidige parkeervergunningensysteem.

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari jl. heeft de VSP een motie ingediend met als opdracht aan het college om er zorg voor te dragen dat het huidige parkeervergunningen- systeem nog voor de behandeling van de kaderbrief grondig geëvalueerd gaat worden. Een meerderheid van de raad (uitgezonderd het CDA) heeft voor deze motie gestemd. Ook de huidige wethouder Jan Vermeer die dat nu in zijn portefeuille heeft zitten. Het niet uitvoeren van een aangenomen motie van de raad vinden wij een politieke doodzonde Wij worden nog steeds overspoelt met klachten i.v.m. illegaal parkeren. Er wordt ook misbruik gemaakt met parkeervergunningen(de tweede kaart waar 3 kentekens op vermeldt kunnen worden) en met de bezoekersregeling.

 

Dit systeem is lang niet waterdicht. Wij hebben het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus niet op bezoek zijn bij een bewoner, maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest van het parkeervergunningensysteem. De bewoners met een parkeervergunning zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun auto niet meer kwijt in hun eigen buurt. Ook in Broekhem Noord is er veel overlast van mensen van buiten die hun auto daar parkeren en vervolgens o.a. naar hun werk gaan in Valkenburg. N.a.v. hebben wij de volgend vragen: Is het college bereid er zorg voor te dragen om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er sprake is van parkeervergunningensysteem? Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van het parkeervergunningen- systeem een halt toe te roepen? Is het college bereid om met de omliggende gemeenten in overleg te gaan om te komen tot een wegsleepregeling? Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het parkeervergunningensysteem op korte termijn geëvalueerd wordt?

 

Wethouder Vermeer heeft toegezegd op aandringen van de VSP dat er gekeken zou worden dat er voor werknemers een oplossing gezocht zou worden dat zij in Valkenburg zouden kunnen parkeren. Kan de wethouder ons aangeven wat hier de laatste stand van zaken is?

 

Gebiedsvisies Valkenburg West en Oost en ontwikkelvisie Berg.

Wij vinden dit een beetje teveel van het goede. Wij hebben het gevoel dat u de raad dit nog voor de verkiezingen door de strot wil duwen, zodat u er nog voor de verkiezingen mooie sier mee wil maken. Wij vinden ook dat u een nieuwe raad hiermee het gras voor de voeten wegmaait en zij straks met iets opgezadeld worden, waar zij misschien een heel andere mening over hebben. Tevens vinden wij dat deze gebiedsvisies nog lang niet rijp zijn voor besluitvorming. Als vb. willen de ontwikkelingsvisie Berg naar voren halen. Vele inwoners van Berg vinden dat deze hun door de strot geduwd wordt.  Verder hebben de mensen niet de gelegenheid gehad om tijdens een informatie bijeenkomst hier een open discussie over te voeren. Tevens is er gewoon sprake van kapitaalsvernietiging en hoogmoedswaanzin.

Er zijn zelfs mensen die opperen dat wij hier met de zoveelste verkiezingsstunt van AB te maken hebben. Tevens zijn de direct omwonenden en verenigingen lang niet allemaal in de gelegenheid gesteld om hier over mee te denken en te discussiëren. Vindt u het niet verstandiger om deze gebiedsvisies en ontwikkelvisie voor besluitvorming voor te leggen als er een nieuwe gemeenteraad gekozen is? Wij hebben hier gezamenlijk met het CDA een motie over ingediend, deze werd echter niet gesteund door AB, PGP en de VVD, zodat deze motie het niet haalde.

 

Polfermolen en BS De Plenkert.

Wij kunnen ons totaal niet vinden dat u in het kader van de gebiedsvisie West de Polfermolen een gebouw wat pas 17 oud is en de BS De Plenkert die zo’n 5 jaar geleden drastisch gerenoveerde is tegen de vlakte te gooien. Het is gewoon een grote aanfluiting dat Valkenburg a/d Geul geen binnen/buitenbad meer heeft. Wij als VSP vinden dat er nog altijd bij de Polfermolen een zwemvoorziening terug moet komen. Is het college bereid om dit toch nog eens goed in overweging te nemen? Zo niet, zullen wij hier binnenkort uitgebreid op terugkomen.

 

Tevens vinden wij zeker ook n.a.v. de vreselijke watersnoodramp dat de Polfermolen helemaal intact moet blijven, behoud van de sporthal, theaterzaal en vergaderzaaltjes. De verenigingen van Valkenburg moeten hier ten alle tijden terecht kunnen. Want ook Valkenburg heeft net zoals andere kernen in onze gemeente recht op een gemeenschapshuis. Is het college bereid de Polfermolen alsnog in zijn geheel structureel overeind te houden?

Is het college bereid om de BS De Plenkert structureel overeind te houden?

 

Stopzetten procedure bouw van Croix de Bourgogne en de twee lelijke bunkers.

Overwegende dat er maar zeer weinig draagvlak is bij onze inwoners m.b.t. het herbouwen van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances op het Th. Dorrenplein in Valkenburg. En zeker gezien de watersnoodramp. Gezien het feit dat:

 • Het Th. Dorrenplein nu een mooi plein is, dus koester deze pleinfunctie.  Dit heeft zich nu toch wel bewezen tijdens de coronacrisis waar wij ons nu nog steeds in bevinden.
 • Dat Croix de Bourgogne geen dependance wordt van Jezuïeten klooster Boslust (wat voorheen wel het uitgangspunt en de bedoeling was).
 • Dat mensen liever zien dat De Kei weer zoals voorheen een prominente plek krijgt op het Th. Dorrenplein.
 • Dat je zo’n mooi plein zoals het Th. Dorrenplein nu geworden is niet helemaal moet gaan volbouwen, waardoor ook het mooie uitzicht totaal om zeep wordt geholpen.
 • Dat men naar Heerlens voorbeeld een mooie muurschilderij kan aanbrengen tegen de lelijke gevel kop Dr. Erensflat met typische Valkenburgse onderwerpen zoals blokbrekers (mergel) en/of de bokkenrijders.
 • Dat er weer structureel een kiosk geplaatst wordt op het Th. Dorrenplein, zodat vooral lokale (muziek)verenigingen zoals in het verleden weer een stukje gezelligheid terugbrengen op het Th. Dorrenplein.
 • Dat we al zo’n 5 jaar verder zijn dat de opening van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances in feite al had moeten plaatsvinden, terwijl er in feite nog geen enkel vooruitzicht bestaat wanneer de schop de grond ingaat. Het wordt telkens weer op de lange baan geschoven.
 • Dat er weer sprake zal zijn van een bouwput, waar in feite niemand op zit te wachten.
 • Er geen enkele toegevoegde waarde te verwachten valt van zo’n klein Hotel Croix de Bourgogne en zijn twee lelijke dependances.

Is het college bereid alles in het werk te stellen om de bouw van Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances alsnog niet door te laten gaan en hierover op zeer korte termijn met de projectontwikkelaar in overleg te treden?

 

Onderhoud van het publieke domein.

Wij hebben het hier dan over het onderhoud van wandelpaden (wij zijn niet voor niets in 2019 uitgeroepen tot wandelgemeente van Nederland) en onderhoud van het groen en het snoeien van bomen. Wij vinden dat dit in zijn algemeenheid beter moet. Heel veel wandelpaden liggen er allerbelabbers bij. Met betrekking tot het kwaliteitsonderhoud van onze groenvoorziening moet u zich diep schamen. Ook moet er meer maatwerk komen n.a.v. klachten van individuele burgers. Als voorbeeld willen wij hier de buurt Beckerswei in Sibbe naar voren halen, Hier kom je verwaarloosde bloembakken tegen, niet meer van deze tijd en de bestrating ligt er schots en scheef bij. Dit veroorzaakt regelmatig dat het water op het plein blijft staan. De Beckerswei is dringend toe aan een grote opknapbeurt. Is het college bereid hier meer werk te maken van het onderhouden publieke domein? Wanneer wordt de Beckerwei nu eens grondig gerenoveerd?  

 

Als er in Valkenburg a/d Geul al gewerkt wordt in het openbaar domein o.a. onderhoud wegwerkzaamheden Dan leidt dit veelal tot enorme verkeersopstoppingen en heel veel fricties tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er bij de grootste knelpunten ook gebruik gemaakt kan worden van verkeersregelaars?

 

Aanleg kleinschalig OV-overstappunt Houthem – St. Gerlach.

Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier € 600.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – St. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo zijn o.a. het St. Gerlachplein en de van Caldenborghsweg (trottoirs) toe aan een drastische opknapbeurt.

Wanneer gaat het college nu eens eindelijk werk maken om het St. Gerlachplein en de van Caldenborghsweg eens drastisch op te knappen? Wij als VSP willen voorstellen om dit onderwerp te schrappen (graag reactie van het college en de andere raadsfracties).

 

Volkshuisvesting.

Wij hebben nu weliswaar een lokale woonvisie. VSP is het eens met de uitgangspunten van deze visie en onderschrijft ook de Startersregeling. Maar het duurt gewoon te lang. Er wachten vele jongeren, starters, huishoudens en ouderen op het moment dat er betaalbare en levensloopbestendige woningen vrijkomen. Wij willen u indringend verzoeken of u bereid bent om zich in te zetten dat op korte termijn meer betaalbare en levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden (in samenspraak met de sociale verhuurders). Wij als VSP blijven hier de vinger aan de pols houden en hopen zodoende dat we vele jongeren, starters en ouderen blij kunnen maken met nieuwe initiatieven.

 

Plannen Camping Den Dries.

Dit roept heel veel vragen op bij onze inwoners. Er zijn hier inmiddels al vragen over gesteld door ons als VSP en de PGP. Wij wachten deze antwoorden in spanning af. Het is trouwens altijd weer hetzelfde liedje. Je hoort dit pas als het kwaad geschiedt is. En dit alles om Mister Hatseflats een kolossaal resort te laten bouwen op een van de mooiste plekken van Valkenburg. Dit moeten wij toch niet willen. Bent u bereid om alles wat in uw vermogen ligt uit de kast te halen om dit niet door te laten gaan. Ook een reactie van de andere raadsfracties in deze.

 

Openbaar toiletten in Valkenburg a/d Geul.

Wij zijn zeer te spreken dat een lang gekoesterde wens van de VSP een openbaar toilet, teven toegankelijk voor mensen op het Walramplein gerealiseerd gaat worden. Maar wij zouden een bemand toilet veel beter vinden. Dan hebben gebruikers ook een aanspreekpunt en er kan voor een optimale hygiëne gezorgd worden. Ook blijven wij het belangrijk vinden dat er in toekomst ook openbare toiletten in de diverse kernen komen. Dit vanwege het feit dat in onze omstreken zich nog al veel fietsers en wandelaars bevinden die soms ook om diverse redenen opgescheept zitten met hoge nood. Is het college bereid om toch te bezien of een bemand openbaar toilet geen betere optie is? Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er op meerdere plaatsen in onze gemeente zorg gedragen wordt voor een openbaar toilet?

 

Armoedebeleid.

Het grootste gedeelte van onze inbreng kunt u terugvinden in ons Nieuwsbulletin van 3 november jl. Tevens heeft de VSP een motie ingediend om er zorg voor te dragen dat de inkomstenregelingen Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering, Declaratie maatschappelijke participatie, Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Limburg en Stichting Leergeld verhoogd worden naar 150% van het WSM.

 

Deze motie hebben wij aangehouden, omdat een meerderheid van de raad (uitgezonderd AB die tegen deze motie wilde stemmen) het eerst wil dat er een onderzoek moet plaatsvinden wat de kosten hiervan zijn voor de gemeente.

 

Inzetten voorzieningenwijzer in onze gemeente.

Wij vinden het een gemiste kans dat u de voorzieningenwijzer niet wil inzetten in onze gemeente. U laat een mogelijkheid liggen om mensen die om de een of andere rede(en) geen gebruik maken van aanvullende voorzieningen en hierdoor zichzelf tekort doen.

 

Dit kan ook betekenen dat mensen hierdoor met armoede te maken krijgen, terwijl dit dan misschien wel voorkomen kan worden. Want heel veel mensen met een laag inkomen maken onvoldoende of geen gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. Dus is er behoefte aan een goed instrument om dit te voorkomen. Mensen weten heel vaak niet welke regelingen er zijn en hoe zij hierop aanspraak kunnen maken. Door gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer zouden huishoudens tussen de € 450 en € 650 per jaar kunnen besparen. Tel uit je winst. N.a.v. eerdere schriftelijke vragen van de raadsfractie van de VSP hebt u aangegeven de Voorzieningenwijzer hier niet in te voeren. Wij willen u expliciet verzoeken om uw besluit hierin in heroverweging te nemen.

 

Voorstel college inzake programma nafase watersnoodramp juli 2021.

Op 13 en 14 juli jl. werd Valkenburg a/d Geul getroffen door een watersnoodramp die heel veel ellende veroorzaakte voor onze inwoners en ondernemers. En dat kwam nog eens bovenop de verschrikkelijke coronacricis die ook heel veel inwoners en ondernemers keihard getroffen heeft. En daar overheen komt nu ook nog eens de energiecrisis, waardoor heel veel mensen in de financiële problemen komen.

 

In eerste instantie willen wij een woord van dank uitspreken naar alle vrijwilligers en hulpdiensten die dag en nacht in de weer zijn geweest om de gedupeerden van de watersnood te helpen. En zeker onze burgemeester Daan Prevoo die een tomeloze inzet getoond heeft om de gedupeerden bij te staan. Ook wij als VSP hebben hier ons steentje aan bijgedragen. Wij hebben op de achtergrond een helpende hand geboden, mensen wegwijs gemaakt en bijgestaan die daar behoefte aan hadden en nog hebben. Dit alles conform de intentieverklaring van alle raadsfracties om geen politiek te bedrijven over de ellende van andere mensen. De VSP is deze afspraak nagekomen. Het water is dan wel weg, maar het leed is nog bij lange na niet geleden. Dus er komt nog heel wat op ons af en is er nog genoeg werk aan de winkel. Vandaar dan ook dat dit raadsvoorstel ter besluitvorming aan ons voorgelegd wordt.

 

U vraagt ons om een bedrag ter beschikking te stellen van € 3 miljoen, waar het college voor het jaar 2022 kan putten voor de nadere uitwerking en uitvoering om zodoende terug te kunnen keren naar een (nieuwe) normale situatie. Daarvoor dient er per direct een tijdelijke formatie uitbreiding plaats te vinden. Wij als VSP willen hier wel mee instemmen, maar het gaat hier toch om een behoorlijk groot bedrag. Bent u bereid om ons, maar vooral ook onze inwoners regelmatig op de hoogte te stellen m.b.t. de voortgang? Kunt u ons ook aangeven wat er inmiddels allemaal voor een werkzaamheden gedaan zijn? Hoeft echt niet nu, maar mag ook middels een raadsinformatiebulletin.

 

U wilt onderzoek doen en gebruik maken van de bijstandsregelingen. Op pagina 6 van dit raadsvoorstel staat te lezen: de gemeente staat in deze niet alleen, maar zoekt aansluiting bij verschillende geledingen zoals: Wij willen u indringend verzoeken om hier ook over in contact te treden met de verzekeringsmaatschappijen en de banken.

 

Voor het herstellen van zaken die als direct gevolg van de wateroverlast kapot zijn gegaan, vraagt u de raad om mandaat zodat deze zaken geen vertraging zouden oplopen. Wij zouden graag van u willen weten om welke herstelwerkzaamheden het hier gaat. Wij denken hierbij o.a. aan de brug bij de Emmalaan, herstel talud Graafstraat SoG, Oostervoetpad, reparaties/herstel bruggen, herstel veldwegen en herstel diverse verzakkingen.

 

Tegemoetkoming gedupeerden Watersnoodramp.

Wij hebben deze inbreng al aan de orde gesteld tijdens de raadsadviescommissie SD van 2 november jl. versterkingsnota armoedebeleid n.a.v. het punt watersnoodramp op pag. 4 van de aanvullende raadsnota. Waar wij echter niet van gediend zijn is dat wethouder Dauven dit abrupt afwijst n.a.v. afspraken die zouden gemaakt zijn m.b.t. de watersnoodramp. Aan deze afspraken heeft de VSP zich altijd gehouden.

 

Maar als jullie dit opvoeren in een raadsnota, dan vinden wij het normaal dat je hier dan verder op in mag gaan. En dat heeft niks te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen, zoals deze wethouder beaamde. Wij hebben voor deze handelswijze van de wethouder geen goed woord over. Daarom dat wij hier vandaag weer op terugkomen.

 

Door de watersnoodramp zijn heel veel mensen getroffen binnen onze gemeente. Hoewel het water weg is zitten nog heel veel mensen in de ellende. Wat wij dan ook niet begrijpen en ook niet kunnen verteren is dat het Nationaal Rampenfonds  miljoenen overheeft van de donaties van 11 miljoen euro die ruimhartig geschonken zijn door mensen uit geheel Nederland. Ruim 2,5 miljoen euro is uitgekeerd aan zo’n 2500 Limburgers (€ 1000 per getroffen huishouden).

Zij dachten dat dit bedrag wel de lading zou dekken. Terwijl de verzekerde of onverzekerde schade in heel veel gevallen een stuk hoger uitvalt. De donateurs worden zo misleid en mensen die het geld goed kunnen gebruiken i.v.m. de geleden schade hebben het nakijken. Wij als VSP vinden dit onverteerbaar.  

 

 

 

Bent u bereid met het Nationaal Rampenfonds hierover in contact te treden om hen indringend te verzoeken om het geld wat gedoneerd is om dit te laten toekomen aan de mensen die getroffen zijn door de watersnoodramp? Je zou dit kunnen doen om het eerder uitgekeerde bedrag van € 1000 drastisch te verhogen.

 

Wij willen u ook indringend verzoeken om met een plan van aanpak te komen, natuurlijk in samenspraak met andere instanties, de provincie en de landelijke overheid hoe wij in de toekomst zo’n watersnoodramp die voor zoveel leed en schade heeft gezorgd deze kunnen voorkomen. Het is bekend dat er een fonds moet komen van  € 1,2 miljard. Dat is een voorstel van de provincie Limburg, Waterschap Limburg en verschillende gemeente dat overhandigt is aan demissionair minister Barbara Visser. Wij gaan ervan uit dat Valkenburg a/d Geul hier ook onder valt. Graag reactie. Het wordt ook de allerhoogste tijd dat wij i.p.v. alleen het toerisme waar wij teveel van afhankelijk zijn ook gaan inzetten op andere economische trekkers. Bent u bereid om hier mee aan de slag te gaan?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                      Lloyd Wagemans                        Gertie Silverentand