Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021:

 • Gezamenlijke motie raadsfracties VSP, CDA, PGP, AB en VVD:
 • Steun voor de gedupeerden watersnoodramp 14 juli 2021.
 • Afvoeren Ontwikkelvisie Berg.
 • Voorstel Samenwerkend Kindcentrum Berg.
 • Mobiliteitsplan.
 • Visie Valkenburg Oost.

 

Gezamenlijke motie raadsfracties VSP, CDA, PGP, AB en VVD

Steun voor de gedupeerden van de watersnoodramp 14 juli 2021.

 

Overwegende dat:

 • De voltallige raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul haar medeleven en steun wil betuigen aan alle getroffenen van de watersnoodramp Limburg.
 • Valkenburg aan de Geul, inwoners, ondernemers, verenigingen en zorginstellingen buitengewoon zwaar getroffen zijn tijdens de watersnoodramp Limburg van 14 juli 2021 met een geschatte schade van 400 miljoen euro.
 • Het demissionair kabinet de watersnood heeft uitgeroepen tot ramp.
 • Het demissionair kabinet en haar bewindvoerders alle steun hebben uitgesproken om de gemeente, de getroffen inwoners, ondernemers en zorgorganisaties optimaal te helpen en ruimhartig tegemoet te komen in de kosten voor herstel van de schade.
 • Het demissionair kabinet de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade door Rampen) van toepassing heeft verklaard om de kosten voor de geleden schade voor bewoners, ondernemers en zorgorganisaties zoveel mogelijk te vergoeden.
 • Het demissionair kabinet heeft toegezegd de gemeente Valkenburg a/d Geul, alsmede de gemeenten Gulpen-Wittem en Meerssen, vanwege de enorme omvang van de schade een ‘specifieke uitkering’ te verstrekken om de financiële impact voor de gemeente en daarmee het gemeenschappelijk belang voor haar inwoners te beperken.
 • Langdurig uitblijven van (financiële) steun gevolgen heeft voor het herstel van de schade, de lokale economie, werkgelegenheid, leefbaarheid en leefomgeving.

 

Constateert dat:

 • Het demissionair kabinet met alle toezeggingen overheidshulp heeft toegezegd en daarmee vertrouwen en verwachtingen heeft gewekt die door alle betrokkenen als een enorme steun en redmiddel wordt gezien.
 • De uitvoering van de WTS en daarmee gepaard gaande schadevergoedingen lang op zich laat wachten.
 • Onvoldoende is gebleken dat de uitvoering van de WTS daadwerkelijk ‘ruimhartig’ wordt toegepast en de tegemoetkoming toereikend is om de geleden schade grotendeels te dekken.
 • Door het Rijk onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel schademeldingen zijn afgehandeld en op welke wijze in de kosten van de schade tegemoet wordt gekomen.
 • Het nog steeds onduidelijk is wat de ‘specifieke uitkering’ betekent voor de gemeente Valkenburg a/d Geul en de hoogte van het eigen risico in de geleden schade.
 • Het nog steeds onduidelijk is of, en op welke wijze het kabinet tegemoet wil komen aan de geleden omzetderving van ondernemingen ten gevolge van de watersnoodramp.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovenstaande afwegingen en constateringen, deze te onderschrijven en middels deze motie alle steun uit te spreken aan het college van burgemeester en wethouders en in het bijzonder de burgemeester bij het doen van alle mogelijke inspanningen om de belangen van álle gedupeerden van de watersnoodramp in de gemeente Valkenburg aan de Geul te behartigen: inspanningen gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk inzicht in de toezeggingen en hulppakketten van het Rijk, te communiceren en te rapporteren over de uitvoering en effecten hiervan met als doel de schade en gevolgen voor onze gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te beperken voor zowel de korte als de lange termijn.

 

Afvoeren Ontwikkelvisie Berg.

De raadsfractie van de VSP is akkoord. U hebt hier in feite als het op participatie aankomt een hele grote puinhoop van gemaakt. Als de raadsfracties van AB, VVD en PGP de motie tijdens AB van 9 november jl. van de VSP en CDA gesteund hadden om dit uit te stellen had er een hoop onrust voorkomen kunnen worden. U wilt constructief in gesprek gaan met Bewoners Collectief Berg. Wij vinden dit bij lange na niet voldoende. Er zal ook met het Kernoverleg Berg en Terblijt het gesprek gevoerd moeten worden, omdat deze ook de nodige kritische kanttekeningen geplaats hebben n.a.v. de Ontwikkelvisie Berg (scenario 4). Maar ook zullen de inwoners opnieuw hun zegje mogen doen, want heel veel mensen waren gewoon niet op de hoogte dat er op 14 november jl. een inloopbijeenkomst georganiseerd was. Je zal al de inwoners de ultieme kans moeten bieden om hier hun zegje over te doen. En wat nog belangrijker is dat je ook luistert naar de inbreng van deze mensen en daar dan ook mee aan de slag gaat. U zult op elke brief en/of mailbericht een inhoudelijke reactie moeten geven Dus niet een reactie naar alleen het Bewoners Collectief Berg. Want uiteindelijk moet je het samen doen.

 

Voorstel Samenwerkend Kindcentrum Berg.

Wij zij hier al uitvoerig op ingegaan tijdens de raadsadviescommissie SD van 22-11-201. Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen m.b.t. een krediet van € 2.958.147 om te komen tot nieuwbouw van de OBS Berg. Kom Leren heeft altijd al haar voorkeur uitgesproken dat deze school op de huidige locatie gebouwd kon worden.

 

U wilt nu het basisonderwijs, kinderopvang en de bibliotheek gezamenlijk huisvesten in een gebouw Samenwerkend Kindcentrum Berg.  Wij zijn een grote voorstander dat de huidige verouderde OBS Berg vervangen wordt door nieuwbouw op de huidige locatie (conform het raadsvoorstel van 5 november 2019). Maar als je kijkt naar het gebouw waar o.a. de Bibliotheek, BBC De Kilo, Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf en Kleuteropvang Berg gevestigd zijn dan ligt dit toch iets anders. Dit gebouw is pas 15 jaar oud, nog in zeer goede staat en het ligt al vlak naast de OBS Berg.

 

Mensen vragen zich af hoe u zo iets heeft kunt bedenken. En waarom er zoveel extra geld over de balk moet worden wordt gegooid. Als wij kijken als er een solitaire OBS Berg gebouwd zou worden gaat ons dat nu als € 3.658.678 kosten. Dat betekent dat de kosten al € 673.502 gestegen zijn. Dit zou te maken hebben o.a. door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het binnen klimaat en duurzaamheid. Daar komen nog bij:

 • Een bedrag voor de sloopkosten € 163.629 van de OBS Berg.
 • Nieuwbouw Kinderopvang € 1.128.228.
 • Nieuwbouw Bibliotheek € 403.354.

Totaal hebben wij het hierover een bedrag van € 5.221234.

Dus maar liefst een hoger bedrag van € 1.695.212 als wij alleen maar een nieuwe OBS Berg zouden bouwen, waar wij in feite ons kunnen vinden (conform het raadsvoorstel van 5 november 2019). Wij vinden als je van de OBS Berg zou verbinden met het gebouw wat hier pal naastgelegen is waarin o.a. de Bibliotheek en de kinderopvang gevestigd is er sprake is van een Samenwerkend Kindcentrum. Waarom wordt er geen verbinding gemaakt tussen deze twee gebouwen? Bent u het met ons eens dat er sprake is van pure kapitaalsvernietiging als u het huidige gebouw waar o.a. de Bibliotheek, kinderopvang en BBC De Kilo tegen de vlakte gooit? Bent u het met ons eens dat hier dan sprake is van een grote hoogmoedswaanzin?

 

Tevens missen wij in uw voorstel waar BBC De Kilo gevestigd wordt. Deze vereniging die al zo’n 40 jaar o.a. heel veel jongeren op een zinvolle en gezonde manier bezig houdt komt totaal niet in uw verhaal voor. Hier is gewoon sprake van grote minachting van uw kant naar deze vereniging toe. Ze zijn totaal nergens bij betrokken. Dit in tegenstelling wat u aangaf tijdens de raadsadviescommissie SD. Het enigste wat zij afgelopen vrijdag van gemeentezijde hebben ontvangen is een nietszeggende reactie op een mailbericht van BBC De Kilo. Hierin staat o.a. aangegeven dat BBC De Kilo als zijn de huurder van de ruimte geen stakeholder is. Dit zou de gemeente zijn als eigenaar van het gebouw. Er zal pas met BBC De Kilo gesproken worden op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden.

 

En dan hebt u het over hoe goed u bent als het op participatie en communicatie aankomt. Wij vinden uw opstelling in deze schaamteloos. BBC De Kilo heeft een huurcontact voor onbepaalde tijd. Zij willen gewoon niet weg uit dit gebouw.

 

 

Het enigste waar zij last van hebben is de plataan pal voor het gebouw die door het verlies van de bladeren structureel zorgdraagt dat de afvoeren verstopt zitten. BBC De Kilo heeft de nodige investeringen gedaan o.a. vloeren, speciale spiegels en een digitaal slot.

Waar bent u van plan om BBC De Kilo te huisvesten? Wat betekent dat voor het huidige huurcontact van BBC De Kilo? En nogmaals waarom is BBC De Kilo totaal niet betrokken bij dit hele gebeuren, terwijl zij toch ook belanghebbende zijn?

 

Stemverklaring: Wij zijn het niet eens met dit raadsvoorstel. Wij zijn wel voor het realiseren van een Samenwerkend Kindcentrum Berg met nieuwbouw van de OBS Berg, die dan verbonden kan worden middels een verbinding naar het vlak naast gelegen gebouw (pas zo’n 15 jaar oud) waar o.a. de Bibliotheek, BBC De Kilo en de kinderopvang in gevestigd zijn

 

Mobiliteitsplan.

Wij als VSP zijn hier al uitvoerig op ingegaan tijdens de raadsadviescommissie SOB van 23 november jl.Dit Mobiliteitsplan straalt totaal geen daadkracht uit. Veel mensen zijn hierin teleurgesteld. Want altijd als er door inwoners zaken aan de orde gesteld werden gesteld m.b.t. de verkeersveiligheid dan was het steevaste antwoord van de wethouder: dit nemen wij mee naar het Mobiliteitsplan, om vervolgens niks meer terug te zien. Wij zullen nu een aantal zaken naar voren halen waar je wat ons betreft gewoon op korte termijn mee aan de slag zou kunnen.

 

Spoortunneltje Hekerbeekweg/Hekerbeekstraat.

Voor de verkeersonveilige situaties in te perken zouden wij willen voorstellen of het niet mogelijk zou kunnen zijn om voor het tunneltje op de Hekerbeekweg een Stopbord (B7) geplaats zou kunnen worden met een stopstreep op een overzichtelijke plaats. Bij het plaatsen van zo’n bord moet je niet alleen voorrang verlenen, maar ook altijd stoppen. Bent u bereid om te bekijken of dit mogelijk is, met als primair uitgangspunt om de verkeersveiligheid te vergroten bij het spoortunneltje?

 

VRI’s Nieuweweg/Geneindestraat/Wilhelminalaan en Geneindestraat/St. Pieterstraat/Hekerbeekstraat en Oosterweg.

Bij deze verkeerinstallaties is regelmatig sprake van verkeersonveilige onveilige situaties. Dit heeft voornamelijk te maken dat deze VRI’s niet goed en ook niet goed op elkaar afgesteld zijn. Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat deze VRI’s goed en goed op elkaar worden afgesteld?

 

Gebiedsontsluitingswegen.

Die gelegen zijn buiten de bebouwde kom waar nu een snelheid van 80 km van toepassing is zouden wij u indringend willen verzoeken om in het kader van de verkeersveiligheid de maximum snelheid hier terug te brengen naar 60 KM per uur. Als vb. willen wij u de Oud Valkenburgerweg naar voren halen.

Als je de snelheid hier verlaagt naar max 60 KM, dan snijdt het mes hier van twee kanten.

Het verkeer rijdt dan niet met volle snelheid Oud Valkenburg in en de Neerhem op. Breng dan ook de max snelheid op de Neerhem en Oud Valkenburg terug naar max 30 KM, dan zal dit ongetwijfeld ten goede komen aan de verkeersveiligheid. Aan het begin van de bebouwde kom richting Neerhem zou u dan een komremmer/middenberm/U-bocht constructie kunnen aanbrengen. Bent u hiertoe bereid hier op zeer korte termijn mee aan de slag te gaan? Een flitspaal (mobiel) zou hier zeer zeker geplaats mogen worden.

 

Zwaar landbouwverkeer en vrachtauto’s dienen zoveel al mogelijk geweerd te worden in de bebouwde kom.

Als je soms ziet hoe sommige berijders van deze voertuigen de verkeersregels aan hun laars lappen met alle onveilige gevolgen van dien. Het is gewoon een gevaar op de weg. Bent u bereid om zwaar vracht- en landbouwverkeer te weren uit delen van de bebouwde kommen in Valkenburg a/d Geul?  Bent u bereid om ook eens handhavend te gaan optreden tegen de berijders van deze voertuigen als zij de verkeersregels aan hun laars lappen?

 

Gebiedsvisie Valkenburg-Oost

Dit voorstel gaat over een enorme wijziging van de fysieke leefomgeving in Valkenburg oost. Visies scheppen verwachtingen maar kunnen ook enorme paniek veroorzaken, kijk maar naar de Ontwikkelvisie Berg. Nadat tijdens de begrotingsvergadering van november de coalitiepartijen een motie van de VSP en het CDA nog ter zijde hebben geschoven, is dit voorstel uiteindelijk gelukkig voor vandaag van de agenda geschrapt. Valkenburg oost is ook een gebied alwaar enorm veel aandacht besteedt moet worden aan wateradaptatie. De watersnoodramp van juli dit jaar heeft aangetoond dat hier iets moet gebeuren.

 

Tijdens de commissievergadering van 23 november heeft wethouder Vankan aangegeven dat deze visie een denkrichting is en na vaststelling nadere onderzoeken zullen plaatsvinden. Vervolgens zullen concrete plannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat vinden wij goed om te horen. Niet alles in deze visie draagt namelijk onze instemming.

 

Een voorbeeld is het autovrij maken van het Walramplein. Aan dit plein liggen veel functies (o.a. detailhandel, supermarkt, hotels, nieuw zorgcentrum). Dit zijn functies die bereikbaar moeten blijven. Ook als het plein een andere functie zou moeten krijgen. Wat betreft het zorgcentrum is ons zelfs ter oren gekomen dat daar juist parkeerplaatsen naast worden aangelegd voor o.a personeel, bezoekers van dat gezondheidscentrum en plaats voor bv een ambulance.

 

Concrete plannen zien wij dan ook graag tegemoet, waarbij we het college nadrukkelijk verzoeken om onze inwoners en andere belanghebbenden hierin nauw te betrekken. Als VSP zullen wij het college hier op blijven controleren en aanspreken. Neem onze inwoners derhalve SERIEUS bij de nieuwe plannen!!!

Over deze visie hebben wij nog de volgende vragen:

 1. Dear Hunter heeft namens de gemeente inventarisaties gedaan over de toekomstige ontwikkelingen van Valkenburg oost en west. Daarnaast heeft het Gelders Genootschap en DTNP onderzoek gedan. Wij willen graag weten wat ons dit tot nu toe gekost heeft (en liefst per gebiedsvisie).
 2. Hoe gaat u inwoners en belanghebbenden bij de uitwerking van deze visie betrekken?
 3. Onlangs hebben wij een plan van de heer Bordewin ontvangen. Past dat in deze visie?
 4. U wenst bv voetbalvereniging Walram te verplaatsen. Bent u met het bestuur in overleg? En welke locatie heeft u dan voor ogen. We hebben al een oproep aan de wethouder: Schep aub geen paniek maar wees duidelijk en transparant.
 5. Hoe verloopt het gesprek met het bestuur van de Tennisclub. Heeft u ook voor hun al een nieuwe locatie in gedacht? Hoe worden zij in deze locatiekeuze betrokken?
 6. Wat betreft het Geulpark zouden wij willen vragen om hier nu al wat mee te doen. Het ligt er allesbehalve mooi en netjes bij terwijl hier heel veel mensen wandelen of willen wandelen en zeker tijdens de huidige coronaperiode. Het Geulpark moet ook begaanbaar zijn voor oudere mensen en mensen slecht ter been. Zo willen wij voorstellen om de paden te verharden met het gebruik van grauwacke ( zandsteen die uit verschillende mineralen bestaat ). Daarnaast willen wij het onderhoud van de grasvlakte laten gebeuren door schapen. Zoals u weet kunnen er geen machines rijden vanwege de drassige bodem. Schapen kunnen dit gebied geweldig verzorgen, de biodiversiteit wordt vergroot en jong en oud kan de schaapjes aanschouwen tijdens hun werk als men een rondje OOST loopt. 2 vliegen in een klap. Kan de wethouder ons beloven of toezeggen hier werk van te gaan maken.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                           Lloyd Wagemans                     Gertie Silverentand