Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein 02-11-2021: Versterking Sociaal Domein.

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein 02-11-2021: Versterking Sociaal Domein.

 

Onze taakstelling op het Sociale Domein is maar liefst 1,7 miljoen euro. In een woord is dit A-sociaal. Waar moeten wij dit geld dan vandaan halen, waarbij het streven moet zijn om onze meest kwetsbare inwoners niet te onthouden van de zorg die zij nodig hebben. U heeft hiervoor ruim de tijd gehad om een versterkingsplan Sociaal Domein op te stellen met als resultaat dat u tot een gedeeltelijke invulling van ongeveer de helft van de 1,7 miljoen komt. U vraagt ons als raad nu om de andere helft van deze taakstelling in te vullen. Dit vindt de VSP fractie onacceptabel. Wethouder, enerzijds dient u uit te voeren wat de raad u opdraagt en ten tweede heeft u een ambtelijk apparaat (met heel veel vakkennis) ter beschikking die deze exercitie kan doorvoeren. Die mogelijkheden hebben wij als raad niet.

 

Ons inziens is dit raadsvoorstel dan ook een flutvoorstel en wat ons betreft nog niet rijp om te behandelen/besluiten omdat de opdracht niet door het college is uitgevoerd. Wij als VSP denken dat de naam versterking hier niet de lading dekt. Wij denken dat de naam uitholling van het Sociaal Domein hier beter op zijn plaats zou zijn. In eerste instantie willen wij enkele aandachtspunten benadrukken, namelijk:

 • Bezuinigingen: hoe je het ook wil noemen investeren, versterken of innoveren, uiteindelijk levert het een bezuiniging op. Wij vragen aandacht om hier erg zorgvuldig mee om te gaan, want bezuinigen heeft altijd directe gevolgen voor onze inwoners. De VSP fractie zal dit constructief kritisch volgen, omdat wij vrezen dat inwoners de dupe worden van ordinaire bezuinigingen in het Sociaal Domein.
 • Bezuinigingen treffen individuen in onze leefgemeenschap. Is op dit moment duidelijk hoeveel mensen er getroffen worden door uw voorstellen?

Wethouder kunt u ons daar een inzicht dan wel overzicht in geven. Tevens de vraag of deze individuen al op de hoogte zijn wat er met hun gaat gebeuren? Zijn zij hier vooraf in gekend, zodat zij wellicht ook de pijnpunten hebben kunnen aangeven die door de bezuiniging ontstaat?

 • Communicatie: zoals eerder gevraagd vragen wij wederom om een goede communicatie over de maatregelen die eventueel genomen gaan worden. Wij blijven bij ons standpunt dat dit plan voorgelegd had moeten worden aan onze inwoners, zodat deze de mogelijkheid zouden hebben om op deze voorstellen te reageren. Hiermee neem je je inwoners serieus.

Nu is het een plan dat vanuit de hoed van de beleidsmakers van de gemeente komt met als primair doel om te bezuinigen. Als VSP vinden wij dit onbegrijpelijk.

Wethouder waarom is er voor gekozen om het concept-plan niet eerst voor te leggen aan onze inwoners?

 • Toekomst: helaas missen wij ook een doorkijk richting bv 2035 of 2040. Wethouder, welke visie heeft u met betrekking tot de ontwikkeling in het Sociaal Domein?

 

Dat de decentralisaties van de 3-D’s (jeugdzorg, WMO en Participatie) tot grote financiële problemen voor gemeente ging zorgen werd verwacht, en is dus helaas ook uitgekomen. U hebt al aangegeven dat u er alles aan doet om dit onder de aandacht te brengen van de landelijke overheid met als uitgangspunt om meer geld van het rijk te krijgen zodat wij als gemeente onze taken naar behoren kunnen uitvoeren. Kunt u ons informeren hoe u dit doet en met wie? En welke vorderingen hebt u tot nu toe hierin gemaakt?

 

Over het versterkingsplan zelf willen wij nog het volgende aan de orde stellen:

Valkenburg a/d Geul beweegt.

Bent u het met ons eens dat u de belangrijkste en gezondste  instrument wat bewegen betreft,  zowel voor oud en jong en dat waren toch wel de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen gewoon om zeep hebt geholpen?

 

Onderzoek bibliotheekwerk.

U wil een onderzoek doen naar het leveren van basisdiensten, waardoor een innovatie van de bibliotheek en haar diensten niet gerealiseerd kan worden. U geeft zelf aan dat dit iets is wat niet past binnen de huidige moderne wereld waarin wij sociaal maatschappelijke instellingen zoveel mogelijk met elkaar willen verbinden om op die manier sociale vraagstukken zoals laaggeletterdheid en armoede,  gezamenlijk en integraal aan te vliegen. Wij als VSP kunnen dit alleen maar onderschrijven. Wat wij met ons gezonde verstand niet begrijpen is dat u desondanks een onderzoek wil doen om hierop te bezuinigen. Graag een reactie van uw kant.

 

Onderzoek algemene voorziening scootmobiel. De VSP zal hier nooit mee akkoord gaan. Hoe stelt u zich dit voor? Waar moeten de mensen naar toe om de scootmobiel op te halen en hoe dienen zij daar te komen? En als er teveel verzoeken zijn en op dat moment zijn er te weinig scootmobiels voorradig wat dan? 

En gaan wij dan de bewegingsvrijheid van die mensen die een indicatie hebben bepalen en beperken? Wij vinden dit voorstel te gek voor woorden. Schaamt u zich überhaupt niet om zo’n flutvoorstel aan ons voor te leggen?

 

Mantelzorg ondersteuning.

Als VSP hebben wij heel veel waardering voor al onze mantelzorgers.

Geld zal voor deze mensen ook niet het primaire doel zijn om deze zorg te bieden en hun naasten te helpen. Maar de € 200 op jaarbasis die wij deze helden als ondersteuning geven is slecht een waardering voor de onmisbare zorg die zij aan hun naaste geven. Niet meer en niet minder. Wij als VSP willen u indringend verzoeken om van deze ordinaire bezuiniging af te zien.

 

Onderwijsachterstanden.

Waar hebben wij het hier concreet over? En over hoeveel kinderen hebben wij het dan? Hier kunnen wij niet mee instemmen.

 

Minder uren huishoudelijke hulp.

Dit wijzen wij resoluut af. Dit is ook  tegenstrijdig als je mensen langer wil laten thuiswonend. Tevens zij er al veel mensen die klagen dat de huidige uren i.v.m. thuiszorg gewoon te weinig is.

 

Nog andere alternatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van het Sociaal Domein zoals armoedebestrijding.

De inkomstenregelingen van Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Limburg en de Stichting Leergeld  van 130% van het WSM is bij lange na niet voldoende om de armoedeval in onze gemeente (dus ook als het kinderen betreft) een halt toe te roepen.

 

Wij hebben tijdens de raadsvergadering van 14 december jl. al aangegeven dat wij zeer benieuwd zijn hoe landelijke politieke partijen de verhoging van het minimumloon naar € 14 op zouden pakken. Maar als wij kijken naar de laatste stand van zaken dan moeten wij helaas concluderen dat slechts 1/3 van de nieuwe kamer bereid is het minimumloon te verhogen met € 14 met daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Tevens heeft de VVD in Valkenburg a/d Geul die zich op de borst willen kloppen hoe goed zij het voor hebben met mensen die vanwege hun landelijk beleid in armoede terecht zijn gekomen tegen de motie gestemd om het minimumloon te verhogen naar € 14 die was ingediend is door VSP, PGP en CDA op 8 juni 2020 (deze motie werd gelukkig wel met een overgrote meerderheid aangenomen). Het allerbeste zou zijn als het minimumloon daadwerkelijk verhoogd zou worden naar € 14 en als de uitkeringen en de AOW dan mee zouden stijgen. Dat zou de beste methodiek zijn om de armoedeval binnen onze gemeente een halt toe te roepen en dat het financieel ook nog aantrekkelijker zou zijn voor onze gemeente. Het is daarom dat wij hier nu op terugkomen. Wij willen het CDA in Valkenburg a/d Geul indringend verzoeken om bij hun landelijke partij aan de bel te trekken om zich ook uit te spreken voor de verhoging van het minimumloon naar € 14 (met daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW). Graag reactie van het CDA in deze.

 

Wij vinden dus dat de inkomstengrens van de 4 aanvullende  gemeentelijke inkomensregelingen verhoogt moeten worden in het armoedebeleidsplan:

 • Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering.
 • Declaratieregeling maatschappelijke participatie.
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Limburg.
 • Stichting Leergeld.

Wil je de armoedeval binnen deze gemeente echt een halt toeroepen dan zou je deze inkomstengrens moeten verhogen naar 150 % van het Wettelijk Sociaal Minimumloon (WSM) (TL). Nu vallen vooral veel werkenden weer buiten de boot. Er zijn velen van deze mensen vaak met kinderen die onder aan de streep weiniger overhouden met werken dan iemand die moet rondkomen van een uitkering. En dat zou toch nooit de bedoeling mogen zijn.

 

De uitvoering van het armoedebeleidsplan vraagt enerzijds om de inzet van extra middelen, anderzijds verwacht u dat de investering in het armoedebeleidsplan ook leidt tot inverdieneffecten. Het zou er ook toe moeten leiden dat meer mensen met een uitkering zich dan ook geroepen voelen om betaald werk te gaan verrichten. Wij zien dat door deze stap er hier winst te behalen valt.

 

Dit vanwege het feit dat het vastgestelde armoedebeleidsplan wel leidt tot een geringe verbetering van de mensen die nu een uitkering hebben, maar de mensen die werken met een inkomen tussen de 100% en 130% van het WML en zeer zeker ook met een armoedeval te maken hebben weer helemaal buiten de boot vallen. En dat wordt alleen voor deze mensen nog dramatischer vanwege het coronavirus, watersnoodramp en last but not least de energieprijzen die de pan uitrijzen. Bent u bereid om het armoedebeleidsplan op dit vlak alsnog aan te passen en de inkomstengrens voor alle scenario’s op te trekken naar 150% van het WSM ? Tevens willen wij u verzoeken om de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor mensen die een inkomen hebben minder dan 150% van het WSM?

Bent u bereid om Bijzondere Bijstand mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 150% van het WSM? Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om mensen die te maken krijgen met energiearmoede om deze financieel tegenmoet te komen?

 

Naar een stevige discussie die gevoerd is tijdens deze commissie hebben de wethouders eieren voor hun geld gekozen en hebben besloten om de volgende punten te schrappen:

 • Onderzoek Bibliotheek.
 • Verminderen indicatie dyslexie.
 • Onderzoek algemene voorziening scootmobiel.
 • Mantelzorgondersteuning.
 • Onderwijsachterstanden.
 • Extra inzet sociale recherche.
 • Minder uren huishoudelijke hulp indiceren.

 

Wij als VSP zijn in elk geval blij dat deze bezuinigsvoorstellen van tafel geveegd zijn.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                      Lloyd Wagemans                 Gertie Silverentand