Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul 14-07-2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul.

 • Vaststellen jaarstukken 2020.
 • Kadernota 2021 - 2025.

 

Vaststellen Jaarstukken 2020.

Meer transparantie creëren in uitgaven en opbrengsten en in te verdelen subsidies.

De toekenning van subsidies moet transparanter, de verantwoording aan de raad moet beter en de belastinggelden moeten eerlijker terugvloeien naar de segmenten, die de belasting ophoesten. Wij als VSP staan hier volledig achter, echter de stelling “De toekenning van subsidies moet transparanter” staat volgens ons haaks op de stelling van wethouder Vermeer die aangegeven heeft hiervoor geen regels te willen, maar naar eigen inzicht te willen handelen. Graag willen wij een visie van het college?

 

Positief resultaat begrotingsjaar 2020.

Amendement CDA en VSP met betrekking tot besluit Jaarverantwoording 2020 d.d. 12 juli 2021

 

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, in vergadering bijeen op 12 juli 2021,

 

Overwegende

 • dat het college de raad voorstelt de jaarverantwoording (jaarverslag en jaarrekening) 2020 vast te stellen en daarmee het college decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
 • en tevens voorstelt het voordelig saldo, groot € 1.050.507 toe te voegen aan de bestemmingsreserve financiële gevolgen Corona (Covid-19),

 

Constaterend

 • dat de Covid-19-reserve op dit moment per 31 december 2020 een saldo van € 714.718;
 • er van rijkswege nog een afrekening van compensatie 2020 moet plaatsvinden;
 • dat tevens nog compensatie-uitkeringen zullen volgen over 2021;
 • dat de rijksoverheid toegezegd heeft de gemeenten volledig te compenseren voor de financiële gevolgen van Covid-19;
 • dat hieruit verondersteld mag worden dat toevoeging van het volledige overschot van de jaarrekening 2020 in de Covid-19-reeserve niet nodig zal blijken te zijn,

Verder constaterend

 • dat het aan de raad is in deze een gedegen afweging en keuzes te maken;
 • dat de raad onder meer het college heeft verzocht varianten uit te werken voor een bijdrageregeling voor renovatie/opwaardering van buitensportaccommodaties, maar in de lopende meerjarenbegroting nog geen voorziening is opgenomen;
 • dat de huidige afvalstoffenheffing ontoereikend is om de afvalinzameling te bekostigen en het college voornemens is de raad in de verordening afvalstoffenheffing 2022 een eerste drastische verhoging van € 50 (van € 120 naar € 170) per perceel te adviseren,

stellen -gelet op deze overwegingen- hierbij de raad voor het tweede beslispunt als volgt te wijzigen:

 

Het voordelig saldo van de jaarrekening 2020, groot € 1.050.507, als volgt te verdelen:

 • € 500.000 te storten in een nieuw in het leven te roepen voorziening ‘bijdragen renovatie buitensportcomplexen’;
 • € 250.000 te storten in de voorziening ‘afvalstoffenheffing’ met de intentie deze extra middelen aan te wenden voor een meer geleidelijke verhoging van de afvalstoffenheffing in de komende jaren;
 • het restant, groot € 300.507 toe te voegen aan de reserve ‘financiële gevolgen Corona (Covis-19)’,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Dit amendement met als insteek eindelijk iets terug te doen voor onze inwoners werd niet gesteund door AB, PGP en VVD, zodat dit amendement werd verworpen.

 

Croix de Bourgogne.

N.a.v. onze vraag dat een beoogde startdatum nog niet te noemen is. Geeft u aan dat er begin juli weer een gesprek is met de ontwikkelaar om door te praten over de stand van zaken. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat wij gewoon aan het lijntje gehouden worden. Er is al geen draagvlak bij onze inwoners m.b.t. het herbouwen van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances op het Th. Dorrenplein in Valkenburg.  Dit ook vanwege uitstel op uitstel.

 • Het Th. Dorrenplein nu een mooi plein is, dus koester deze pleinfunctie. Dit heeft zich nu toch wel bewezen tijdens deze coronacrisis waar wij ons nu nog in bevinden.
 • Dat Croix de Bourgogne geen dependance wordt van Jezuïeten klooster Boslust (wat voorheen wel het uitgangspunt en de bedoeling was).
 • Dat mensen liever zien dat de Kei weer zoals voorheen een prominente plek krijgt op het Th. Dorrenplein.
 • Dat je zo’n mooi plein zoals het Th. Dorrenplein nu geworden is niet helemaal moet gaan volbouwen, waardoor ook het mooie uitzicht totaal om zeep wordt geholpen.
 • Dat men naar Heerlens voorbeeld een mooie muurschilderij kan aanbrengen tegen de lelijke gevel kop Dr. Erensflat met typische Valkenburgse onderwerpen zoals blokbrekers (mergel) en/of de bokkenrijders.
 • Dat er weer structureel een kiosk geplaatst wordt op het Th. Dorrenplein, zodat vooral lokale (muziek)verenigingen zoals in het verleden weer een stukje gezelligheid terugbrengen op het Th. Dorrenplein.
 • Dat we al zo’n 4 jaar verder zijn dat de opening van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances in feite al had moeten plaatsvinden, terwijl er in feite nog geen enkel vooruitzicht bestaat wanneer de schop de grond ingaat. Het wordt telkens weer op de lange baan geschoven.
 • Dat er weer sprake zal zijn van een bouwput, waar in feite niemand op zit te wachten.
 • Er geen enkele toegevoegde waarde te verwachten valt van zo’n klein Hotel Croix de Bourgogne en zijn twee lelijke dependances.

Wij willen u indringend verzoeken om alles in het werk te stellen dat de herbouw van Hotel Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances alsnog niet gaat plaatsvinden en hierover op zeer korte termijn met de projectontwikkelaar in overleg te treden? Graag reactie van het college en de andere raadsfracties?

 

Kadernota 2021 - 2025.

Voorwoord.

Het scheen de goede kant op te gaan met het Coronavirus. Maar helaas het gaat toch weer de verkeerde kant op. Wij hopen dat wij in elk geval gespaard blijven van een nieuwe golf, maar de toename van het aantal besmettingen baart ons toch grote zorgen. Als wij de Kadernota onder ogenschouw nemen dan is er volgens ons sprake van een grote verkiezingsstunt. Want opeens zijn er wel financiële middelen voorhanden om verschillende zaken die al lang op de agenda staan te realiseren. Er wordt een bedrag van zo’n 4 miljoen euro onttrokken aan de algemene dekkingsreserves om dit alles te realiseren. Sinterklaas bestaat als wij naar de wethouder Financiën kijken. Alleen hij is een stuk jonger geworden. Als je dan kijkt wat dat in feite betekent voor het weerstandvermogen naar de toekomst toe van onze gemeente, dan baart ons wel zorgen. Wat is de mening van het college hierover?

 

Tevens vinden wij dat het onderhoud van het  publieke domein een kerntaak van de gemeente is. Als je dat in het verleden op een fatsoenlijke wijze aangepakt had, dan had je nu geen geld hoeven te onttrekken aan de reserves, waar het college mee wil pronken, omdat ze zogenaamd iets willen doen voor de inwoners. Wat je nergens in deze kadernota tegenkomt is dat het college met instemming van de coalitiepartijen een van de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen het zwembad bij de Polfermolen om zeep heeft geholpen.

 

Wij als VSP willen i.v.m. deze kadernota een  aantal zaken aan de orde stellen:

Algemene financiële ontwikkelingen Covid-19.

Wij kunnen ons vinden dat u de ondernemers, verenigingen en de culturele verenigingen financieel wil ondersteunen. Maar wat wij hierin missen dat u onze inwoners op geen enkele wijze tegenmoet komt. Ook de levenskosten voor onze inwoners zijn door de Coronacricis enorm gestegen en dat is nog lang niet voorbij. Is het college bereid om er zorg voor te dragen om onze inwoners ook een financiële tegemoetkoming te doen, zoals door de VSP in het verleden is voorgesteld?

 

Communicatie.

Dit laat nog heel veel te wensen over binnen het huidig college. Kijk maar eens naar de gebiedsvisie Berg en Terblijt, Openluchttheater en Versterking SD. Terwijl ze wel de mond er van vol hebben. Deze trend is een uiting van minachting van onze inwoner. De VSP staat voor burgerparticipatie. De inbreng en inspraak van inwoners dient bij ELK voorstel voorop te staan. Het gaat immers om de leefbaarheid van onze gemeente en inwoners. U stelt mensen altijd weer voor voldongen feiten. Ze mogen pas meepraten als het besluit al min of meer in kannen en kruiken is.  Bent u bereid om onze inwoners van het begin af aan te betrekken als u van plan bent iets te gaan realiseren? Bent u bereid om klachten van mensen ook serieus te gaan nemen? Een goede manier om mensen laagdrempelijk te benaderen en tegemoet te komen zou zijn dat er structurele spreekuren van de gemeente gehouden worden in de gemeenschapshuizen in de diverse kernen. Is het college hiertoe bereid? Is het college bereid meer kenbaarheid te geven waar huiskamerbijeenkomsten gehouden worden?

 

Leefbaarheid en dienstverlening komt steeds meer onder druk.

Post NL gaat steeds verder met de afbraak van de dienstverlening in onze gemeente. Hetzelfde geldt voor de banken. Steeds meer pinautomaten worden opgeheven. Tevens vinden wij dat er in de toekomst in Valkenburg a/d Geul geen scholen meer gesloten mogen worden. Deze zijn het fundament van de leefbaarheid in heel Valkenburg a/d Geul. Is het college bereid om verschraling van de leefbaarheid in al zijn facetten binnen onze gemeente een halt toe te roepen? Ook de dienstverlening naar onze burgers toe vanuit de gemeente moet beter. Mensen moeten steeds meer digitaal regelen. Ook de terugkoppeling vanuit de gemeente bij vragen van onze inwoners laat veel te wensen over. Is het college bereid meer werk te maken van een goede communicatie naar onze inwoners? Is het college bereid dat mensen meer persoonlijk in contact kunnen treden met de gemeente?

 

Veiligheid, toezicht en handhaving.

U wilt structureel zo’n € 40.000 extra uittrekken voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Wij denken dat dit slecht een druppel op een gloeiende plaat is in zo’n toeristenplaats als Valkenburg a/d Geul. Zoals al vaker aangegeven worden wij nog steeds overstelpt door klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Er zijn veel klachten (de goede daargelaten) over fietsers met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers, scooters, scheurende motors, quads en automobilisten. Het schijnt dat velen van hen op plaatsen rijden waar dit verboden is en/of elke regel aan hun laars lappen. Als mensen hun daar op aanspreken dan wordt je meestal voor rotte vis uitgemaakt. Kijk maar eens in het centrum van Valkenburg. De leefbaarheid is hier zeer ernstig in het geding. De tijd van waarschuwen en voorlichting is wat ons betreft voorbij, want daar heeft men gewoon geen boodschap aan. Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een groot racecircuit en vrijstaat voor verkeershufters!!! Is het college bereid alles in het werk te stellen om deze overlast keihard aan te pakken. Is de burgemeester bereid om met ons eens op pad te gaan om diverse hotpots te gaan bezoeken. Is men bereid om in overleg te treden met omliggende gemeente om gezamenlijk tot een strenger handhaafbeleid te komen?

 

Geluidswand Openluchttheater.

U geeft zelf al aan dat bij de behandeling van de Kadernota 2020 de raad u de opdracht heeft gegeven om ons een totaal uitgewerkt plan voor te leggen m.b.t. de opwaardering van het Openluchttheater.

U komt nu alleen maar aan met een voorstel over de geluidswal, zonder de raad hiervan te voren in kennis te stellen. Wij vinden dat u in deze de raad niet serieus neemt. Bent u bereid om nog voor de begrotingsvergadering ons een totaal uitgewerkt plan voor te leggen? Tevens geeft u aan dat de omwonenden van het Openluchttheater van uw plannen op de hoogte zijn. Wij hebben vernomen dat lang niet alle omwonenden hierbij betrokken zijn. Gaarne reactie van het college.

 

Toerisme en Economie.

Het toerisme, maar ook de detailhandel heeft door het coronavirus een enorme klap gekregen en dat baart iedereen zorgen. Steeds meer ondernemers sluiten hun zaak. Het einde van de corona lijkt in zicht. Maar het zal ongetwijfeld nog een enorme impact hebben voor onze ondernemers en inwoners. Het is ook aan te bevelen om te gaan inzetten om andere economische activiteiten (o.a. de maakindustrie) te gaan aantrekken. Het coronavirus heeft ons in elk geval geleerd dat je niet alleen afhankelijk moet zijn van een economische trekker. Is het college bereid om werk te gaan maken om andere economische bedrijvigheden te ontplooien? Kan het college ons een overzicht verstrekken hoeveel ondernemers hun zaak hebben moeten sluiten? Kan het college ons expliciet aangeven waarom men zich niet meer inzet om profijt te slaan dat wij in 2019 uitgeroepen zijn tot wandelgemeente van het jaar?

 

Tevens moeten wij helaas constateren dat Valkenburg zijn regiefunctie als winkelcentrum kwijt is. Dat was al zo voordat wij te maken kregen met het vreselijke coronavirus. En wij hebben ook te horen gekregen dat door het coronavirus ondernemers al zo’n 2/3 omzet verlies hebben. Een van de oorzaken is dat de parkeertarieven te hoog zijn in Valkenburg. Ook zien wij dat steeds meer zaken hun deuren sluiten. Mensen laten het winkelcentrum in Valkenburg links liggen en gaan in de regio winkelen waar het parkeren op vele plaatsen gewoon gratis is.  Is het college bereid er zorg voor te dragen dat men in Valkenburg 24/7 de eerste 2 uren gratis kan parkeren?

 

Voorbereidingskosten/waarderingssubsidies evenementen.

Wij hebben vernomen dat organisaties die dit jaar evenementen plannen in Valkenburg a/d Geul de voorbereidingskosten die zij daarbij maken in principe niet vergoed krijgen als deze niet kunnen gehouden worden vanwege de Corona. Hoe zit dat met de waarderingssubsidies die in het recentelijke verleden aan diverse organisaties zijn toegekend?

En als er al waarderingssubsidies aan diverse organisaties zouden worden toegekend zonder dat er ook maar festiviteiten georganiseerd worden om welke organisaties gaat het dan? Welke criteria ’s worden gehanteerd bij toekenning waarderingssubsidies? En heeft L’Eroica nog wel recht op subsidie als het alleen nog als wielerevenement wil doorgaan?

 

Dan willen wij nog even teruggaan naar de raadsadviescommissie EFTR van 2 juni jl. Toen is dit onderwerp ook aan de orde geweest. Wethouder Jan Vermeer heeft hier duidelijk laten blijken dat hij raadslid Gertie Silverentand van de VSP niet serieus neemt. Een wethouder dient ieder raadslid te respecteren en niet persoonlijke rancunes de boventoon te laten voeren. Daar zijn wij niet van gediend. Raadslid Silverentand heeft alleen maar de vraag gesteld als er initiatiefnemers zijn die een evenement willen houden op de Cauberg of deze dan o.a. via de legeskosten of retributie een extra bijdrage zouden kunnen betalen voor gebruik te mogen maken van de Alpe  d’Huez van Nederland en dat is de Cauberg. Dan heeft zij het niet gehad dat dit zou moeten gelden voor de AGR. Ook wil Vermeer zich niet houden aan het maximaal bedrag dat hij mag uittrekken om een bijzonder evenement naar Valkenburg a/d Geul te halen. Daarmee lapt hij de criteria ’s die de raad hiervoor gesteld heeft volledig aan zijn laars. In het politieke jargon is dat een grote doodzonde. Wethouder Jan Vermeer draait gewoon om de brij heen. Hij heeft ook aangegeven als ons dit niet zou aanstaan, dan moeten wij maar een motie tegen hem indienen, zodat hij dan gelukkig weer wat meer vrije tijd krijgt. Wij denken als dit het uitgangspunt van deze wethouder is hij dus niet op die plaats thuishoort. Graag reactie van het college en dat mag ook van de andere raadsfracties? Helaas zijn deze reacties niet gekomen. Wij gaan ons nu beraden welke vervolgstappen wij nu gaan nemen.

 

Tevens vinden wij dat er alles in het werk gesteld dient te worden om zo’n evenement als Living Statues heel veel draagvlak had onder onze inwoners en bezoekers uit de regio teruggehaald moet worden naar Valkenburg a/d Geul. Is het college hiertoe bereid?

 

Voorstel tot het vervallen budget Stedenband Jiangyou China.

Wij als VSP hebben altijd al aangegeven dat dit geen zoden aan de dijk zou zetten voor onze gemeente. Tevens vinden wij dat je met een land als China geen vriendschapsrelatie moet aangaan omdat in dit de land de mensenrechten volledig aan zijn laars gelapt worden. En wij zijn ook zeer te spreken dat er een eind komt aan de snoepreisjes.

Er is toegezegd dat er nog een evaluatie zou plaatsvinden. Kan het college ons toezeggen dat wij de evaluatie alsnog voor de begrotingsvergadering gaan behandelen?

 

Problemen m.b.t. het huidige parkeer-vergunningensystheem.

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari jl. heeft de VSP een motie ingediend met als opdracht aan het college om er zorg voor te dragen dat het huidige parkeervergunningensysteem nog voor de behandeling van de kaderbrief grondig geëvalueerd gaat worden. Een meerderheid van de raad (uitgezonderd het CDA) heeft voor deze motie gestemd. Ook de huidige wethouder Jan Vermeer die dat nu in zijn portefeuille heeft zitten. Het niet uitvoeren van een aangenomen motie van de raad vinden wij een politieke doodzonde Wij worden nog steeds overspoelt met klachten i.v.m. illegaal parkeren. Er wordt ook misbruik gemaakt met parkeervergunningen (de tweede kaart waar 3 kentekens op vermeldt kunnen worden) en met de bezoekersregeling. Dit systeem is lang niet waterdicht. Wij hebben het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus niet op bezoek zijn bij een bewoner, maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest van het parkeervergunningen-systeem. De bewoners met een parkeervergunning zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun auto niet meer kwijt in hun eigen buurt. Ook in Broekhem Noord is er veel overlast van mensen van buiten die hun auto daar parkeren en vervolgens o.a. naar hun werk gaan in Valkenburg.

 

N.a.v. hebben wij de volgend vragen: Is het college bereid er zorg voor te dragen om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er sprake is van parkeervergunningensysteem? Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van het parkeervergunningensysteem een halt toe te roepen? Is het college bereid er zorg voor te dragen dat mensen die werkzaam zijn in Valkenburg tegen gereduceerd tarief (in samenspraak met de ondernemers) kunnen parkeren op de parkeerplaats Odapark of bij het Geulpark? Is het college bereid om met de omliggende gemeenten in overleg te gaan om te komen tot een wegsleepregeling? Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het parkeervergunningensysteem op korte termijn geëvalueerd wordt?

 

Onderhoud van het publieke domein.

Wij hebben het hier dan over het onderhoud van wandelpaden (wij zijn niet voor niets in 2019 uitgeroepen tot wandelgemeente van Nederland). Maar ook het onderhoud van het groen en het snoeien van bomen. Wij vinden dat dit in zijn algemeenheid beter moet. Wij vinden het mooi dat u het Geboskesvoetpad nu eindelijk gaat herstellen. Maar dit is niet het enigste wandelpad wat er slecht bijligt. Met betrekking tot het kwaliteitsonderhoud van onze groenvoorziening moet u zich diep schamen. Ook moet er meer maatwerk komen n.a.v. klachten van individuele burgers. Is het college bereid hier meer werk van te maken? Als er in Valkenburg a/d Geul al gewerkt wordt in het openbaar domein o.a. onderhoud wegwerkzaamheden, dan valt ons op dat dit op vele plaatsen tegelijk gebeurt. Dat leidt tot enorme verkeersopstoppingen en heel veel fricties tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat deze werkzaamheden niet meer op hetzelfde moment plaatsvinden? Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er bij de grootste knelpunten ook gebruik gemaakt kan worden van verkeersregelaars?

 

Zwemvoorzieningen in Valkenburg a/d Geul.

Het is gewoon een grote aanfluiting dat Valkenburg a/d Geul geen binnen/buitenbad meer heeft. Wij als VSP vinden dat er nog altijd bij de Polfermolen een zwemvoorziening terug moet komen. Is het college bereid om dit toch nog eens goed in overweging te nemen? Zo niet, zullen wij hier binnenkort uitgebreid op terugkomen.

 

Armoedebeleid.

De nota armoedebeleid is inmiddels vastgesteld. Wij denken dat dit bij lange na niet voldoende is. Wil je de armoedeval binnen deze gemeente echt een halt toeroepen, dan zou je deze inkomstengrens moeten verhogen naar 130% van het WML. Nu vallen vooral veel werkenden weer buiten de boot. Er zijn velen van deze mensen vaak met kinderen die onder aan de streep weiniger overhouden met werken dan iemand die moet rondkomen van een uitkering. En dat zou toch nooit de bedoeling mogen zijn. Is het college bereid hier nog eens goed na te kijken?

 

Wij als VSP kunnen u nu al aangeven dat wij tegen een taakstellende bezuiniging zijn op het Sociaal Domein. Eerst de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen om zeep geholpen en dan weer een andere a-sociale bezuiniging waar in feite onze inwoners de dupe van worden. Waarom wordt er niet gekeken of er op andere zaken bezuinigt

kan worden? Kunnen wij een update krijgen van de reële cijfers?

 

 

 

Onderzoek Valkenburgpas.

Gaat het hier nu om een sociale pas voor onze inwoners of een toeristische pas?

 

Sociale Werkvoorziening.

Wij vinden dat er ingezet moet gaan worden op Sociale Ontwikkelbedrijven. Dit is goed voor de huidige Sociale Werkplaatsen en goed voor de mensen met beperkingen die nu vallen onder de Participatiewet. Kan het college ons aangeven wat hier de laatste stand van zaken in is?

 

Bijdrageregeling Sportverenigingen.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Valkenburg a/d Geul beweegt is de toezegging gedaan dat de bijdrageregeling buitensportverengingen nog voor de behandeling van de Kadernota aan de raad voorgelegd zou worden. Dat is ook de rede geweest waarom een meerderheid van de raad voor dit voorstel heeft gestemd. Kunt u ons expliciet aangegeven waarom u de raad (bewust) op het verkeerde been hebt gezet? Kunt u ons de rede(en) aangeven waarom wij de Bijdrageregeling Buitensport vereniging niet voor de behandeling van de Kadernota hebben ontvangen?

Volgens een RIB zou het nu behandeld worden tijdens de raadsvergadering van 11 oktober a.s. Wij komen hier dan ook nog op terug.

 

Herinrichting oude provinciale weg door Houthem.

Op zichzelf onderschrijven wij dit voorstel. Want deze weg, maar nog vele wegen in Valkenburg a/d Geul liggen er allerbelabberdst bij.

Een gedeelte van de kosten komt uit de algemene dekkingsreserve.

Welke acties hebt u ondernomen of er eventueel toch vanuit andere overheidsinstellingen eventueel subsidie ontvangen kon worden? Zou het toch geen goed idee zijn om een subsidiehunter aan te trekken, zoals door het CDA voorgesteld?

 

Aanleg kleinschalig OV-overstappunt Houthem – St. Gerlach.

Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier € 600.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – St. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo zijn o.a. het St. Gerlachplein en de van Caldenborghsweg (trottoirs) toe aan een drastische opknapbeurt.

Wanneer gaat het college nu eens eindelijk werk maken om het  St. Gerlachplein en de van Caldenborghsweg eens drastisch op te knappen? Hoe zit het men de eventuele subsidie van ProRail en Arriva? Wij als VSP willen voorstellen om dit onderwerp in de Kadernota te schrappen (graag reactie van het college en de andere raadsfracties).

 

Volkshuisvesting.

Wij hebben nu weliswaar een lokale woonvisie. VSP is het eens met de uitgangspunten van deze visie en onderschrijft ook de Startersregeling. Maar het duurt gewoon te lang. Er wachten vele jongeren, starters, huishoudens en ouderen op het moment dat er betaalbare en levensloopbestendige woningen vrijkomen. Wij willen u indringend verzoeken of u bereid bent om zich in te zetten dat op korte termijn meer betaalbare en levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden (in samenspraak met de sociale verhuurders). Wij als VSP blijven hier de vinger aan de pols houden en hopen zodoende dat we vele jongeren, starters en ouderen blij kunnen maken met nieuwe initiatieven.

 

Openbaar toiletten in Valkenburg a/d Geul.

Wij zijn zeer te spreken dat een lang gekoesterde wens van de VSP een openbaar toilet, teven toegankelijk voor mensen op het Walramplein gerealiseerd gaat worden. Maar wij zouden een bemand toilet veel beter vinden. Dan hebben gebruikers ook een aanspreekpunt en er kan voor een optimale hygiëne gezorgd worden. Ook blijven wij het belangrijk vinden dat er in toekomst ook openbare toiletten in de diverse kernen komen. Dit vanwege het feit dat in onze omstreken zich nog al veel fietsers en wandelaars bevinden die soms ook om diverse redenen opgescheept zitten met hoge nood. Is het college bereid om toch eens te bezien of een bemand openbaar toilet geen betere optie is?

Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er op meerdere plaatsen in onze gemeente zorg gedragen wordt voor een openbaar toilet?

 

Belastingverhoging afvalstoffenheffing met € 50 op jaarbasis en onderzoek verlaging rioolheffing.

U geeft aan geconstateerd te hebben dat de voorziening afvalstoffenheffing structureel ontoereikend is om de kosten van de afvalinzameling volledig te dekken. De kosten van afvalinzameling zijn ten opzichte van voorgaande jaren overigens sterk gestegen. U durft te beweren dat de gemeente Valkenburg a/d Geul in 2021 het laagste tarief hanteert voor afvalstoffenheffing van alle gemeenten in Limburg.

Wij kunnen u al aangeven dat dit gebaseerd is op gebakken lucht. Want u heeft er gemakshalve niet de kosten in meegenomen die onze inwoners kwijt zijn i.v.m. het aanschaffen van de witte vuilniszak. Maar ook de tarieven die gehanteerd worden op de Milieuparken zijn hier niet in meegenomen. De rede van deze afvalstoffenverhoging is dat het kostendekkend moet zijn. Maar voor vele mensen is dit een fikse verhoging in deze extreem dure tijd. Om de mensen wat tegenmoet te komen stelt u voor om te onderzoeken of de rioolheffing iets verlaagd kan worden. Wij vinden dat u hierin weinig creatief bent. Wij hebben u de vraag gesteld of u bereid bent om ook eens te kijken of er andere alternatieven mogelijk zijn om onze inwoners tegenmoet te komen. Wij komen ze nergens tegen.

 

Daarom een aantal voorstellen van ons. Wij zien dat er behoorlijk wat resultaat te behalen is in het terugdringen van het vele zwerfvuil wat in deze gemeente gedumpt wordt. Wat vermoedelijk al zoden aan de dijk gaat zetten is de statiegeld regeling op de plastic petflesjes vanaf 1 juli jl. Want deze werden veelvuldig gedumpt in de openbare ruimte. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het verbod m.b.t. wegwerpplastic Wat zou je nog meer kunnen doen om het zwerfvuil een halt toe te roepen in onze gemeente:

 • Strenger optreden tegen mensen die hun rotzooi overal zomaar dumpen.
 • Inzetten van mobiele camera’s op hotsspots waar veel afval wordt gedumpt.
 • Twee maal per jaar het grof afval bij de mensen huis aan huis op te halen, of de mensen twee maal per jaar de kans bieden om dit gratis aan te bieden op het milieupark.
 • De openingstijden van het Milieupark in Valkenburg a/d Geul verruimen.
 • Invoer gele BEST-Zak (boeken-elektrische apparatuur speelgoed-textiel).

 

Waarom moeten wij vandaag al een besluit over deze Kadernota nemen met voorstellen die zoveel impact hebben, terwijl wij in de afgelopen 2 jaar de Kadernota voor kennisgeving hebben aangenomen?

 

Vragen Meicirculaire.

RIB 21.56

 • Met betrekking tot de cultuurmiddelen in 2021 zal het college een besluit nemen over de wijze waarop deze middelen worden verdeeld.

Het bedrag van € 102.492 is overigens aanvullend op de eerder verdeelde middelen m.b.t. cultuur, waarover u bent geïnformeerd in het raadsinformatiebulletin van 6 mei 2021 (nr. 21.36). Welke criteria zal het college  hanteren voor de verdeling en hoe wordt de Raad hierover geïnformeerd?

 • De ophoging van de raming in 2022 bestaat met name uit de taakmutatie voor de Wet Open Overheid (Woo). De ophoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds bestaat hierbij uit een incidenteel deel (voor de periode 2022 tot en met 2026 € 24,98 miljoen per jaar landelijk, voor onze gemeente € 51.663) en een structureel deel (€ 21,03 miljoen landelijk in 2022, voor onze gemeente € 43.577 in 2022, oplopend naar structureel € 42,06 miljoen vanaf 2026). ’22 – landelijk circa € 46 miljoen waarvan € 95.240 voor onze gemeente. Zal deze verhouding aangehouden worden voor de jaren 2026 e.v.?

 

Meicirculaire

 • De gemeente ontvangt compensatie van het Rijk over 2020 waar het gaat om gederfde inkomsten betreffende Corona, inclusief kwijtscheldingen. Kunt u aangeven welke leges/heffingen u heeft kwijtgescholden van onze burger? Als niet, waarom niet?
 • De accressen zijn t.o.v. september 2020 negatiever. Zoals vermeld zijn de accressen niet aangepast aan de rijksuitgaven i.v.m. coronacompensatie. Het accres valt tegen vanaf 2022 als gevolg van lagere loon- en prijsontwikkeling, lagere rentelasten en lagere EU-afdrachten. Zal het tegenvallend accres in latere jaren gecompenseerd door gunstige, verwachte ontwikkeling voor Valkenburg?
 • Extra inkomsten Jeugdzorg: Het bedrag voor 2022 is naar verwachting ‘hard’, echter in hoeverre er aanvullende bestedingsvoorwaarden (en dus mogelijk kosten) komen (aanpak wachtlijsten en aanstelling praktijkondersteuners jeugd) weten we pas bij septembercirculaire. In hoeverre houdt de college hier rekening mee?

Amendement VVD, AB, PGP en VSP aanvullende maatregelen 2021.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 12 juli 2021.

 

constaterende dat:

 

 • door o.a. de Deltavariant van het virus er aan alle maatregelen nog steeds geen eind is gekomen, dat een en ander weer is aangescherpt, en dat het afwachten is welke maatregelen er nog moeten worden genomen
 • ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, en inwoners door de coronacrisis nog steeds financieel worden getroffen ondanks de financiële ondersteuning van de landelijke overheid.
 • in 2020 de gemeenteraad en het college gezamenlijk hebben besloten tot een aantal maatregelen om de financiële gevolgen van Covid-19 voor onze ondernemers, instellingen en verenigingen en daarmee voor onze inwoners te verzachten.
 • het college van B&W in de kadernota 2021 aanvullend op de landelijke maatregelen onder punt 4.1.2 een aantal voorstellen doet om de financiële gevolgen van Covid-19 voor onze ondernemers, instellingen en verenigingen en daarmee voor onze inwoners te verzachten.
 • deze voorstellen niet voor het hele jaar 2021 gelden en voorts enkele maatregelen die in 2020 zijn genomen voor 2021 niet zijn opgenomen als voorstel, zoals de huurvermindering voor commerciële huurders alsmede maatregelen voor de BIZ-Valkenburg.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op:

om de onder punt 4.1.2 opgenomen voorstellen voor het gehele jaar 2021 toe te passen. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

 

Motie raadsfractie VSP, CDA PGP, VVD en AB. Subsidie € 18.000 vervangen conventionele armaturen door LED verlichting VHV Sjinborn.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 12 juli 2021.

 

Overwegende dat:

 • Het een wezenlijke positieve bijdrage levert om de leden (waaronder veel jongeren) om o.a. hun trainingen op een goede manier te kunnen uitoefenen.
 • Bij de aanleg van de kunstgrasvelden bij VV Berg en VV Walram de nieuwe verlichting ten laste van de gemeente kwam.

 

Constateert dat:

 • Dat LED verlichting onlosmakelijk verbonden is met het onlangs aangelegde nieuw waterveld.
 • Dat verlichting noodzakelijk is voor sportbeoefening in de avonduren.
 • Dat het ook een wezenlijke bijdrage levert in het kader van energiebesparing.
 • Dat het hier gaat om een basisvoorziening (dus geen luxe).
 • Dat het hier slecht gaat om een klein bedrag van € 18.000.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om VHV Sjinborn een subsidie toe te kennen van € 18.000 vervangen conventionele armaturen door LED verlichting.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aangenomen.

 

 

Motie raadsfractie VSP de eerste 2 uur gratis parkeren in Valkenburg.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 12 juli 2021.

 

Overwegende dat:

Veel ondernemers, bezoekers en inwoners steen en been klagen over de hoge parkeertarieven die gehanteerd worden m.b.t. tot betaald parkeren in Valkenburg.

 

Constateert dat:

 • Er sprake is van grote omzetverliezen (zeker tijdens de coronacrisis).
 • Dat vele inwoners hun boodschappen elders in de regio gaan doen waar het parkeren over het algemeen gratis is.
 • Dat ook de horecaondernemers hierdoor omzetverlies hebben.
 • Dat heel veel mensen Valkenburg mijden, vanwege de hoge parkeertarieven.
 • Dat er hierdoor heel veel parkeeroverlast is in de omliggende buurten.
 • Dat wij aan de hoge parkeertarieven te danken hebben dat wij onze regiofunctie kwijt zijn.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om er zorg voor te dragen dat er de eerste 2 uur gratis geparkeerd kan worden in Valkenburg. Dit temeer om meer winkelend publiek naar Valkenburg te trekken. Dit in samenspraak en overleg met de ondernemers.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie niet gesteund door AB, CDA, VVD en PGP.

 

Motie van AB, PGP, VSP en VVD.

Draagt het college op om een oproep aan VNG om het weer inkomensafhankelijk maken van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, vanaf het modaal inkomen met klem aan te kaarten bij de landelijke regering. Tevens dit ook als input aan te leveren voor de huidige  kabinetsformatie en bijbehorende coalitie onderhandelingen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aangenomen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                    Lloyd Wagemans              Gertie Silverentand