Nieuwsbulletin VSP: n.a.v. raadsvergadering voorstel college betreffende vervolg Polfermolenprojekt d.d. 18 mei 2020

Raadsfracties van AB, CDA en PGP hebben er zorg voorgedragen dat er vanaf 1 januari 2020 geen zwembad meer voorhanden is bij de Polfermolen. Dit is een regelrechte afbraak van een voorziening, waar zeker in een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul grote behoefte aan is. En voor de kosten had men het ook niet hoeven te laten. Want het ging hier over een bedrag van maximum € 200.000 extra op jaarbasis. In dit nieuwsbulletin komt onze inbreng en reacties uitgebreid aan de orde.

 

Tijdens deze raadsvergadering praten wij voor de zoveelste keer over het hoofdpijndossier de Polfermolen. En wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat men dit raadsvoorstel gewoon erdoor heen wil jassen. Wij hebben al expliciet laten weten dat dit raadsvoorstel niet rijp is voor hier een weloverwogen besluit over te kunnen nemen. De tijd om dit goed te behandelen is veels te kort. En laten wij het dan maar niet hebben als wij kijken hoe onze schriftelijke vragen beantwoord zijn die wij hebben ingediend voor de raadsadviescommissie EFTR van 11 mei jl. Het zijn vrijwel allemaal nietszeggende antwoorden. U als college draait gewoon om de brij heen. Wij willen u dan ook de vraag voorleggen of u de raad wel serieus neemt m.b.t. het dossier Polfermolen? Wij zijn ervan overtuigt dat dit niet zo is.

 

Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat u de lijn van het vorige college wil doortrekken om de Polfermolen zo snel als mogelijk tegen de vlakte te gooien. Het financiële plaatje is het enigste waar dit college naar kijkt. Dat dit een regelrechte aanslag is op de leefbaarheid van de inwoners van Valkenburg a/d Geul, dat laat u helemaal koud. En dan hebben wij het over dat u blijft vasthouden aan de sloop van een gebouw wat amper zo’n 18 jaar oud is en zo’n  € 16.000.000 aan gemeenschapsgeld gekost heeft. Is hier niet sprake van pure kapitaalvernietiging?

 

Hoe haal je het in je hoofd om zo’n mooi gebouw met al zijn belangrijke maatschappelijke functies, vooral op het gebied van gezondheid en maatschappelijke sociale contacten te willen slopen.  En dan eventueel weer ergens 2 nieuwe sporthallen uit de grond wil stampen. Zoals u weet is het vanwege het vreselijke Coronavirus niet het moment dat er sportwedstrijden kunnen plaatsvinden. Bent u niet bang dat er nu een sporthalwedstijd gaat ontstaan tussen de kernen Valkenburg en Berg en Terblijt wie zo dadelijk de grootste sporthal krijgt? Laten wij vooropstellen dat wij niet aan deze klucht mee gaan doen.

 

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2019 m.b.t. het voorstel  betreffende vervolg project Polfermolen hebben wij als VSP tegen dit voorstel gestemd met de volgende stemverklaring:

de fractie VSP stemt tegen het geamendeerd voorstel. Er is nog teveel onduidelijk en onzeker. Daarom vindt de fractie dat de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen overeind dient te blijven. De fractie vreest dat de Polfermolen 2.0 de volgende molensteen om de nek van de gemeente Valkenburg a/d Geul zal zijn en daar past de fractie voor. Dit is tot nu toe nog altijd het uitgangspunt van de raadsfractie van de VSP.

 

 

 

Als wij dan nu kijken naar de voorliggende raadsnota dan moeten wij helaas de conclusie trekken dat dit het andere uiterste is als wij dit vergelijken wat het standpunt was van de raadsfractie van de VSP tijdens de raadvergadering van  21 mei 2019, want dan blijft er maar  1 en een 2/3de sporthal over.

 

Zelfs ons verzoek om eventueel een nieuwe aanbesteding te doen, zoals door ons al eerder is voorgesteld wordt door u gewoon van tafel geveegd. Het bedrijf m.b.t. de sporthal/zwembad is afgehaakt en een nieuwe partij heeft zich aangemeld om deze plaats in te nemen. Het renoveren van het huidig zwembad/sporthal is ook niet meer van toepassing. De vraagstelling van ons om het exploitatiebedrag € 600.000 op jaarbasis eventueel te verhogen voor deze twee varianten maakt ook geen schijn van kans in de voorliggende raadsnota. Dit terwijl dit wel degelijk zou kunnen als je kijkt naar pagina’s 4, 5 en 6 van deze raadsnota. Op pagina 6 staat bovenaan aangegeven: Daarmee komen de jaarlijkse lasten van een aangepaste Polfermolen met een beperkte zwemvoorziening fors hoger uit dan de maximale lasten van € 600.000. Een minimale jaarlijkse bijdrage van  € 800.000 zal de realiteit veel meer benaderen. Als wij hier dan vragen over stellen dan krijgen wij een nietszeggend antwoord: in het raadsvoorstel hebben wij goed onderbouwd aangegeven waarom wij het niet zinvol achten om een zwemvoorziening aan de plannen toe te voegen. Kunt u zich voorstellen dat wij ons als VSP niet serieus genomen voelen, omdat u dit gewoon niet onderbouwd naast u neerlegt. Kunt u zich voorstellen dat wij geen vertrouwen meer hebben in externe adviseurs!!!!      

 

Tussen een exploitatie van € 600.000 en een exploitatie van  € 1.800.000 ligt een behoorlijke ruimte. Bijvoorbeeld als het renoveren van de huidige sporthal en zwembad tot een exploitatie tekort zou leiden van € 800.000. Dan zou dit toch nog een taakstellende bezuiniging opleveren van € 1.000.000 i.p.v. € 1.200.000 op jaarbasis. Waarom brengt u de raad niet in de positie om hier een andere welbewuste keuze in te maken? Kunt u ons eens aangeven waar in Nederland een gemeenschapshuis, sporthal en/of zwembad gevestigd is in handen van de overheid waar geen geld bij moet? En hoe lossen deze gemeente dan hun financiële tekorten op? Bent u bereid om eens in de keuken van die gemeenten te gaan kijken hoe zij dit aanpakken?

 

Volgens ons is dit raadsvoorstel volledig in strijd met wat er in het coalitieakkoord staat weergegeven dat er gestreefd moet worden naar een goede bestemming van de Polfermolen met behoud van de noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen.

Ook de wens van de raad en de + 300 mensen die zich de moeite genomen hebben om een van de informatiebijeenkomsten bij te wonen om in ieder geval naast een sporthal ook een zwembad (het liefst 25 bij 8 meter en eventueel een kleine horecagelegenheid te realiseren wordt in deze raadsnotitie volledig van tafel geveegd. En als wij dan de vraag stellen: Wat is dan het uiteindelijke doel geweest van deze informatiebijeenkomsten? Kunt u zich voorstellen dat deze mensen zich niet serieus genomen voelen door u? Dan krijgen wij als antwoord: wij hebben de uitkomsten van de maatschappelijke raadpleging zeker ter harte genomen. Wat een flut antwoord is dit. Want als mensen in overgrote meerderheid tijdens o.a. informatiebijeenkomsten aangeven dat zij een zwembad willen hebben, dien je hier uitvoering aan te geven. Punt uit. Doe je dat niet, dan vragen wij ons wat deze informatiebijeenkomsten voor zin hebben gehad. Uitgezonderd dat ons dit dan handenvol aan gemeenschapsgeld heeft gekost.

U geeft ook aan dat er genoeg alternatieve zwemvoorzieningen in de regio aanwezig zijn voor alle doelgroepen, maar u kunt vervolgens niet aangeven waar die zijn. Dat wil u wel doen in het volgend raadsvoorstel, omdat het nog niet volledig uitgewerkt zou zijn. Dus wij moeten nu een besluit nemen dat gebaseerd is op gebakken lucht!!!! Ook is het zo dat niet zomaar iedere doelgroep naar een ander zwembad in de regio kan. Als voorbeeld willen wij hier het schoolzwemmen onder u aandacht brengen waar wij nog niet zolang geleden een besluit over genomen hebben om dit in stand te houden. Ook deze baden zitten vol. Zeker gezien wij nu in het kader van het Coronavirus te maken hebben met een toekomstige 1,5 meter samenleving. Ook geeft u aan dat de sporthallen met wat extra voorzieningen multifunctioneel zouden worden kunnen gemaakt. Is hier dan al rekening gehouden met de bezettingsgraad van de huidige sporthallen die bij een 1-2/3 sporthal sowieso al beperkter worden? Moet je daar niet in eerste instantie met de huidige gebruikers in overleg treden?

 

Als wij kijken naar het antwoord op onze vragen: Waarom gaat u niet in overleg met de provincie gezien het Coronavirus, waar wij als gemeente ook nog met een hele hoop andere problemen opgezadeld worden, zodat er uitstel kan plaatsvinden van een kaderstellende bezuiniging zolang wij met dit Coronavirus te maken hebben? Waarom zou je nu een theaterzaal en een zwembad die in het kader van een toekomstige 1,5 meter maatschappij voor de verenigingen en zwemmers, zoals die in de huidige Polfermolen voorhanden is nu tegen de vlakte gooien? Krijgen wij als antwoord dat jullie duidelijkheid willen verschaffen over de invulling van de taakstelling van € 1.200.000. Daar hebben wij toch niet om gevraagd.

 

Tijdens eerdere raadsvergaderingen/commissievergaderingen hebben wij vaker aan u voorgesteld zoals energiebesparende maatregelen te onderzoeken, om in overleg te treden met ondernemers, die hun brood verdienen aan het toerisme, onderzoeken om de te komen tot een betere exploitatie en kijken of je subsidies van derden kan krijgen. Hier heeft u totaal niets mee gedaan. Het werd gewoon door u van tafel geveegd. Valkenburg a/d Geul pretendeert zich als toeristenstad. Dan is het toch onbegrijpelijk dat wij niet kunnen voorzien in een zwemgelegenheid. Een toeristenplaats als Valkenburg a/d Geul zonder zwembad is hetzelfde als een bakker zonder meel!!!!

 

Wij als VSP blijven bij ons standpunt dat Valkenburg a/d Geul recht heeft op een eigen zwemvoorziening, die op zijn minst de volgende maatschappelijke mogelijkheden moet bieden: recreatief zwemmen, schoolzwemmen, zwemmen voor senioren, therapie voor mensen met beperkingen of kwetsbare en ook toeristen zouden hier gebruik van moeten kunnen maken. Wij zien niets in alternatieven dat die elders in Valkenburg a/d Geul aanwezig zouden zijn en dat in de regio voldoende zwembaden aanwezig zijn, waar onze mensen naartoe zouden kunnen. Want zwemmen en sporten is belangrijk en gezond voor iedereen. Hoe gezonder onze inwoners zijn hoe minder zij aanspraak dienen te maken op onze (dure gezondheidzorg). Voldoende zwemwater nodig is om onze kinderen te leren zwemmen en laten recreëren.

 

Een zwembad zoals nu voorhanden is in de Polfermolen is gewoon een must voor een toeristenplaats als Valkenburg, zeker in een toekomstige 1,5 meter samenleving. Dit is altijd al ons uitgangspunt geweest in het dossier Polfermolen 2.0.

Dus waarom neemt u niet een voorbeeld aan de gemeente Maastricht die bezig zijn met de renovatie van het Geuseltbad en anticiperen op het nieuwe normaal en die uitgaan van zo’n 300.000 bezoekers op jaarbasis?

 

Het afnemen van bezoekers/gebruikers van de Polfermolen is voornamelijk te wijten aan het feit dat u dat zelf in de hand gewerkt heeft door het gevoerde beleid en de diverse berichtgevingen in de media vanaf 2015. Wij blijven bij ons standpunt dat ook dat de huidige gebruikers de mogelijkheid geboden moet worden om vooraf aan dit raadsvoorstel hun mening te geven en hoe zij tegen de door uw voorgestelde scenario’s aankijken. En of zij deze ook nog aangevuld willen hebben met alternatieve scenario’s. De tijd is hiervoor heel erg krap. Zou je dit goed willen doen, dan heb je zeker in deze tijd waarbij wij opgezadeld zitten met een onzichtbare vijand het Coronavirus meer tijd nodig om dit zorgvuldig te doen. Het schijnt dat jullie weinig lering hebben getrokken uit het verleden. Zeker als het gaat over de Polfermolen 2.0.

 

Tevens vinden wij dat u niet alleen met de gebruikers van de sporthal, maar ook met de gebruikers van de zwemvoorzieningen in overleg moet treden. Zij hebben hier ook recht op, want er is tot nu toe altijd sprake geweest dat op zijn minst ook een zwembad (25 bij 8 meter) gerealiseerd zou gaan worden. Ook zij hebben recht om te komen met aanvullende scenario’s. Op onze vraag: Is het college hiertoe bereid?  U geeft als antwoord dat de huidige gebruikers van de sporthallen specifiek naar hun mening wordt gevraagd. De reacties van de betreffende verenigingen kunnen wij in het volgende raadsvoorstel presenteren. Onze essentiële vraag is: waarom niet van te voren? En waarom wordt de mening niet gevraagd van de huidige gebruikers van het zwembad?  Wij kunnen u nu al aangeven dat heel veel van de huidige gebruikers van het Polfermolencomplex heel erg teleurgesteld zijn toen zij dit raadsvoorstel onder ogen kregen. Wij zijn van mening dat zorgvuldigheid voor snelheid en natte vingerwerk in acht genomen dient te worden.

 

Misschien zou het ook mogelijk moeten zijn in het kader van de toekomstige 1,5 meter samenleving om ook de theaterzaal (dus de gehele Polfermolen) overeind te houden. Dit eventueel in samenwerking met Theater het Vrijthof in Maastricht en/of Parkstad Theaters. Dit vanwege het feit dat alternatieve locaties binnen onze hele gemeente waar verenigingen een uitvoering zouden kunnen geven zoals o.a. de Kloosterkerk niet geschikt zijn gedurende de periode van de 1,5 meter samenleving die nog een hele tijd kan gaan duren. Bent u bereid deze suggestie van ons nader te onderzoeken? Bent u bereid of het mogelijk is in het kader van de Coronacrisis hiervoor extra subsidie aan te vragen bij de provincie/landelijke overheid?

 

Dan nog iets. In november verleden jaar tijdens een bijeenkomst over de vrije tijdseconomie Zuid Limburg in de Polfermolen konden een aantal aanwezigen waaronder 2 burgemeesters het niet geloven toen ik hun op de man af vroeg of zij zich zouden kunnen voorstellen dat zo’n mooi gebouw als de Polfermolen tegen de vlakte gegooid zou worden. Ik ben afgelopen keer ook nog aanwezig geweest bij het concert  3 maal bedankt van de Valkenburgse muziekgezelschappen in de Polfermolen. Veel van de aanwezigen maakte zich grote zorgen waar zo’n concert dan wel uitgevoerd zou kunnen worden in de nabije toekomst. Ze zagen de bui al hangen.

 

Op de vraag van ons: kunnen wij een globaal overzicht krijgen van de kosten die tot nu toe gemaakt zijn om te komen tot Polfermolen 2.0. krijgen wij een onvolledig antwoord. Als wij de bijlage bekijken gaat het hier om een bedrag van zo’n € 230.000. en dan heeft u het over de aanbestedingsprocedure, de ingehuurde deskundigen en de juridische kosten. Wij missen hier: de kosten van de personele maatregelen van de Polfermolen en de al eerder genoemde kosten van de ambtenaren. Maar zeker ook de door negatieve uitingen geleden omzet en huur (er zijn tenslotte huurders vertrokken naar aanleiding van de berichtgevingen). Daar aansluitend op, deze ondernemers hebben ook kosten gemaakt om zich ergens anders te vestigen.

Het financieel maken van de geleden imagoschade zal moeilijk zijn, maar moet zeker ook meegerekend worden. (Imagoschade van de Polfermolen, maar ook van gemeente Valkenburg a/d Geul). Kunt u ons alsnog een overzicht geven van deze kosten?

 

Tijdens deze raadsvergadering werd ons met name door wethouder Claudia Bisschops en het raadslid Corry Fulmer van de PGP (die al jarenlang aan het strijden is om de Polfermolen te slopen) verweten dat wij als wij een zwemvoorziening in stand wilde houden de inwoners door o.a. het verhogen van de OZB, het afschaffen en/of het korten op voorzieningen onze inwoners hiervoor moeten opdraaien. Wij hebben hen laten weten dat dit gewoon lariekoek is. Want de € 200.000 die wij maximaal meer zouden moeten uittrekken om een zwemvoorziening bij de Polfermolen in stand te kunnen houden zou gefinancierd kunnen worden o.a. door het korten van subsidies commerciële evenementen die zich conform gemaakt afspraken allang zelf hadden moeten kunnen bedruipen, een korting op de subsidie Visit Zuid-Limburg (deze krijgen op jaarbasis maar liefst zo’n € 270.000 aan gemeenschapsgeld). Maar ook door in het kader van duurzaamheid met energiesparende maatregelen aan de slag te gaan bij het Polfermolenprojekt (waar wij al in het begin van deze raadsperiode op aangedrongen hebben en wat steeds door dit college volkomen is genegeerd).

 

Het CDA in Valkenburg a/d Geul heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen expliciet uitgesproken dat de Polfermolen overeind dient te blijven met al zijn maatschappelijke voorzieningen (dus ook een zwembad). Wat dat betreft heeft het CDA de mensen in Valkenburg a/d Geul gewoon zand in de ogen gestrooid. Je zou zeggen een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft de coalitie gesteund door de VVD zich uitgesproken dat er ingezet diende te worden op het overeind houden van een sporthal en een zwembad (het liefst 25 bij 8 meter). Ook dit laat de coalitie nu helemaal vallen.

 

De coalitiefracties van AB, CDA en PGP diende een amendement in met de bedoeling om onze inwoners gewoon zand in de ogen te strooien en natuurlijk om de aandacht af te leiden dat zij het zwembad wilde slopen. Zij willen het volgende nader laten uitwerken. Zij willen  het Polfermolencomplex in stand  houden met uitzondering van zwembad- en fitnessvoorziening. Zou dit niet lukken de bestaande sporthalvoorziening met bijbehorende noodzakelijke voorziening te renoveren en deze zoveel mogelijk energievriendelijk te maken. En als dat niet haalbaar is willen een nieuwbouw van een volledige sporthalvoorziening met bijbehorende voorzieningen. Wij hebben tegen dit voorstel gestemd.  Wij hebben wel een sub-amendement op dit amendement ingediend met de volgende voorstellen:

  • Het college opdracht te geven een onderzoek uit te werken om de huidige sporthal en zwembad te renoveren, ook als de exploitatiekosten hoger uitvallen dan € 600.000.
  • Het college opdracht te geven om een nieuwe aanbesteding te doen om te komen tot behoud van de huidige sporthal (multifunctioneel), met daarbij een zwembad van 25 bij 8 meter (multifunctioneel) en een kleine horecagelegenheid, ook als de exploitatiekosten hoger uitvallen dan € 600.000.

Zodat wij als raad een weloverwogen afweging en keuze kunnen maken. AB, CDA, PGP maar ook de VVD stemde tegen dit voorstel.

 

Tot slot.

De VSP is van mening dat dit raadsvoorstel niet rijp was voor hier nu een weloverwogen besluit over te nemen. Zeker gezien het feit dat onze voorgestelde scenario’s, waar ook voorzien is in een zwembad niet in het verdere onderzoek meegenomen worden. Daarom blijven wij bij ons al eerder ingenomen standpunt: De VSP vind dat de huidige Polfermolen met al zijn voorzieningen overeind dient te blijven. Zeker gezien het gegeven dat wij in een crisis zitten, vanwege het Coronavirus dat wij nog nooit eerder hebben meegemaakt.

Daarom hebben wij dan ook tegen dit raadsvoorstel gestemd.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand