Nieuwsflits: Raadsfractie VSP 12 november 2021

Raadsfractie VSP heeft zich uitgesproken tegen het nu al behandelen van de gebiedsvisies Valkenburg West en Oost en ontwikkelvisie Berg.

Wij vinden dit een beetje teveel van het goede. Wij hebben het gevoel dat men de raad dit nog voor de verkiezingen door de strot wil duwen, zodat het college er nog voor de verkiezingen mooie sier mee wil maken. Wij vinden ook dat men de nieuwe raad hiermee het gras voor de voeten wegmaait en zij straks met iets opgezadeld worden, waar zij misschien een heel andere mening over hebben. Tevens vinden wij dat deze gebiedsvisies nog lang niet rijp zijn voor besluitvorming. Als vb. willen de ontwikkelsvisie Berg naar voren halen. Vele inwoners van Berg vinden dat deze hun door de strot geduwd wordt.  Verder hebben de mensen niet de gelegenheid gehad om tijdens een informatie bijeenkomst hier een open discussie over te voeren. Tevens is er gewoon sprake van kapitaalsvernietiging en hoogmoedswaanzin. Er zijn zelfs mensen die opperen dat wij hier met de zoveelste verkiezingsstunt van AB te maken hebben. Tevens zijn de direct omwonenden en verenigingen lang niet allemaal in de gelegenheid gesteld om hier over mee te denken en te discussiëren. Wij hebben het college van B & W indringend verzocht of het niet verstandiger is om deze gebiedsvisies en ontwikkelvisie voor besluitvorming voor te leggen als er een nieuwe gemeenteraad gekozen is? Deze bleven hiervoor echter ziende blind en horend doof!!!!! N.a.v. hebben wij gezamenlijk met het CDA hier een motie over ingediend, deze werd echter niet gesteund door AB, PGP en de VVD, zodat deze motie het niet haalde.

 

Motie raadsfractie VSP en CDA

 

Uitstellen gebiedsvisies Valkenburg West/Oost en ontwikkelvisie Berg.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 9 november 2021.

 

Overwegende dat:

Het niet netjes is om vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 16 maart 2022 deze gebiedsvisies en ontwikkelvisie nu al te gaan vaststellen en zodoende de nieuwe raad al op te zadelen met deze gebiedsvisies en ontwikkelvisie waar zij misschien wel een heel andere mening/standpunt over hebben.

 

Constateert dat:

  • Dat er te weinig sprake is van participatie m.b.t. deze gebiedsvisies/ontwikkelvisie. Want lang niet alle  inwoners zijn hier voldoende bij betrokken.
  • Dat de visies teveel tot stand zijn gekomen van gemeentezijde en haar onderzoekers, waarbij in feite te weinig inwoners bij betrokken zijn.
  • Dat er geen tot onvoldoende discussie heeft plaatsgevonden met en tussen burgers en steakholders.
  • Dat je de komend gemeenteraad in feite met iets opzadelt, waar zij misschien een heel andere mening en visie over hebben.
  • Al je kijkt hoe deze gebiedsvisies/ontwikkelvisie tot stand zijn gekomen hier sprake is van hap- snap beleid.
  • Het getuigt van arrogantie en gebrek aan (democratisch) invoelingsvermogen om de discussie en zoektocht naar waar onze inwoners echt behoefte aan hebben uit de weg te gaan of zelfs te negeren: het oude verhaal van ‘we weten wat goed voor jullie is’ en daarbij gebruik te maken van de ‘verdeel- en heersmethode’.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op:

De gebiedsvisies Valkenburg West/Oost en ontwikkelvisie Berg niet meer te behandelen tijdens deze raadsperiode.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de raadsfractie van de VSP en CDA,

 

Jef Kleijnen                                                               Thomas Brune

 

Wij vrezen dat men de Polfermolen en BS De Plenkert wil slopen.

Wij kunnen ons totaal niet vinden dat het college van B & W in het kader van de gebiedsvisie West de Polfermolen een gebouw wat pas 17 oud is en de BS De Plenkert die zo’n 5 jaar geleden drastisch gerenoveerde is tegen de vlakte te gooien. Het is gewoon een grote aanfluiting dat Valkenburg a/d Geul geen binnen/buitenbad meer heeft. Wij als VSP vinden dat er nog altijd bij de Polfermolen een zwemvoorziening terug moet komen.

 

Tevens vinden wij zeker ook n.a.v. de vreselijke watersnoodramp dat de Polfermolen helemaal intact moet blijven, behoud van de sporthal, theaterzaal en vergaderzaaltjes. De verenigingen van Valkenburg moeten hier ten alle tijden terecht kunnen. Want ook Valkenburg heeft net zoals andere kernen in onze gemeente recht op een gemeenschapshuis. Wij hebben het college van B & W verzocht de Polfermolen alsnog in zijn geheel structureel overeind te houden, inclusief een zwemvoorziening? Ook hebben het college van  B & W verzocht om de BS De Plenkert structureel overeind te houden? Maar ook hiervoor bleven zij ziende blind en horend doof!!!!!

 

Wat de raadsfractie van de VSP betreft is hier nog lang niet het laatste woord over gesproken. Wij pikken dit niet. Ze moeten beter luisteren naar onze inwoners.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                             Lloyd Wagemans                   Gertie Silverentand